Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 1
Soleus Kasının Tendon ve Kitle Vibrasyonunun H-Refleks Güçlendirme Eğrisinin Eşiği ve Pozitif Eğimi Üzerine Etkisi
Amin Kordi Yoosefinejad 1 ,Giti Torkaman 2 ,Seyed Mohammad Firoozabadi 3
1 School of Rehabilitation, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
2 Department Physical Therapy, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Ira
3 Department Medical Physics, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Ira
DOI : 10.5152/tftrd.2015.74875

Amaç: Kas tonusu anormallikleri merkezi sinir sistemi hastalığı olanların başlıca sorunlarından biridir. Kas tonusunu normalleştirmek için çeşitli metodlar vardır. Bunlardan biri vibrasyon tedavisidir. Bir kasın farklı bölgelerine vibrasyon uygulanması farklı tepkiler gösterebilir, ancak farklar henüz incelenmemiştir. Bu çalışmanın amacı bu potansiyel farklılıkları değerlendirmekti.

 

Gereç ve Yöntemler: Katılımcılar on iki sağlıklı erkekti. Tüm katılımcılar, ikisi kontrol olarak ve ikisi deney grubu olarak dört deneyde yer aldı. Deney grubunda, vibratör (frekans: 100 Hz, amplitüd: 1,6 mm) bir oturumda 1 dakika süreyle soleus kitlesine ve başka bir oturumda tendona uygulandı. Kontrol grubunda aynı basınç ve dokunsal uyaranı oluşturmak amacıyla çalışmayan vibratör kasın kitlesinde ve tendonunda belirlenmiş aynı yerlere konuldu.

 

Bulgular: İstatistiksel analiz soleus kitlesi ve tendonuna uygulanan vibrasyonun H-refleks güçlendirme eğrisinin pozitif eğimini ve eşiğini arttırdığını gösterdi.

 

Sonuç: Bu parametrelerle vibrasyon uygulamak hızlı ve yavaş motor nöronların güçlenmesini artırdı. Artmış motor nöron güçlenmesinden ayrı olarak, Renshaw hücrelerinin inhibitör eylemleri supraspinal ve segmental etkiler nedeniyle azaldı.

Keywords : Vibrasyon, H-refleksi, güçlendirme eğrisi, pozitif eğim, eşik