Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 1
Effect of Tendon and Bulk Vibration of The Soleus Muscle on the Threshold and Positive Slope of the H-Reflex Recruitment Curve
Amin Kordi Yoosefinejad 1 ,Giti Torkaman 2 ,Seyed Mohammad Firoozabadi 3
1 School of Rehabilitation, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
2 Department Physical Therapy, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Ira
3 Department Medical Physics, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Ira
DOI : 10.5152/tftrd.2015.74875

Objective: Muscle tone abnormalities are one of the main problems of patients with central nervous system disease. There are several methods to normalize muscle tone. One of them is vibration therapy. Applying vibration to different parts of a muscle may display different responses, but the differences have not yet been studied. The aim of this study was to evaluate these potential differences.

 

Material and Methods: Participants were twelve healthy men. All participants took part in four experiments, twice as control and twice as experiment group. In the experiment group, vibrator (frequency: 100 Hz, amplitude: 1.6 mm) was applied to the bulk of soleus for 1 min in one session and to the tendon in another session. In the control group, the inoperative vibrator was put on the same landmarks on the bulk and tendon of the muscle so as to have the same pressure and tactile stimuli.

 

Results: Statistical analysis showed that vibration applied to the bulk and tendon of soleus enhanced the positive slope and threshold of the H-reflex recruitment curve.

 

Conclusion: Applying vibration with these parameters increased the recruitment of fast and slow motor neurons. Apart from enhanced motor neuron recruitment, the inhibitory action of Renshaw cells declined because of supraspinal and segmental effects. 

 


 

Turkish

 

Başlık: Soleus Kasının Tendon ve Kitle Vibrasyonunun H-Refleks Güçlendirme Eğrisinin Eşiği ve Pozitif Eğimi Üzerine Etkisi

 

Anahtar kelimeler: Vibrasyon, H-refleksi, güçlendirme eğrisi, pozitif eğim, eşik

 

Amaç: Kas tonusu anormallikleri merkezi sinir sistemi hastalığı olanların başlıca sorunlarından biridir. Kas tonusunu normalleştirmek için çeşitli metodlar vardır. Bunlardan biri vibrasyon tedavisidir. Bir kasın farklı bölgelerine vibrasyon uygulanması farklı tepkiler gösterebilir, ancak farklar henüz incelenmemiştir. Bu çalışmanın amacı bu potansiyel farklılıkları değerlendirmekti.

 

Gereç ve Yöntemler: Katılımcılar on iki sağlıklı erkekti. Tüm katılımcılar, ikisi kontrol olarak ve ikisi deney grubu olarak dört deneyde yer aldı. Deney grubunda, vibratör (frekans: 100 Hz, amplitüd: 1,6 mm) bir oturumda 1 dakika süreyle soleus kitlesine ve başka bir oturumda tendona uygulandı. Kontrol grubunda aynı basınç ve dokunsal uyaranı oluşturmak amacıyla çalışmayan vibratör kasın kitlesinde ve tendonunda belirlenmiş aynı yerlere konuldu.

 

Bulgular: İstatistiksel analiz soleus kitlesi ve tendonuna uygulanan vibrasyonun H-refleks güçlendirme eğrisinin pozitif eğimini ve eşiğini arttırdığını gösterdi.

 

Sonuç: Bu parametrelerle vibrasyon uygulamak hızlı ve yavaş motor nöronların güçlenmesini artırdı. Artmış motor nöron güçlenmesinden ayrı olarak, Renshaw hücrelerinin inhibitör eylemleri supraspinal ve segmental etkiler nedeniyle azaldı.

Keywords : Vibration, H-reflex, recruitment curve, positive slope, threshold