Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 , Vol 62 , Num 4
Lomber omurganın faset eklem osteoartriti ve Modic değişiklikleri arasındaki ilişki: Retrospektif bir manyetik rezonans görüntüleme çalışması
Mahmut Alpaycı 1 ,Mehmet Deniz Bulut 2 ,Levent Yazmalar 3 ,Alpaslan Yavuz 2 ,Murat Toprak 1 ,İbrahim Halil Koparan 2 ,İsmail Gülşen 4
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical Faculty of Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey
2 Department of Radiology, Medical Faculty of Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey
3 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical Faculty of Dicle University, Diyarbakır, Turkey
4 Department of Neurosurgery, Medical Faculty of Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey
DOI : 10.5606/tftrd.2016.35002 Amaç: Bu çalışmada, lomber Modic değişiklikleri olan hastalarda faset eklem osteoartriti değerlendirildi ve Modic tipleri ile faset eklem dejenerasyonunun şiddeti arasında ilişki olup olmadığı araştırıldı.

Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya toplam 120 hasta (55 erkek, 65 kadın; ort. yaş 55.18±9.47 yıl; dağılım 40-75 yıl) alındı. Hastalar, Modic tipine (Modic değişikliği yok, tip 1, tip 2, tip 3) göre 30 hastadan oluşan dört eşit gruba ayrıldı. Tüm gruplar yaş, cinsiyet ve spinal seviye açısından eşleştirildi. Modic değişiklikleri olan hastaların toplam 180 lomber faset eklemi (her Modic tipi için 60 faset eklem) ve Modic değişiklikleri olmayan hastaların 60 lomber faset eklemi incelendi. Faset eklem osteoartritinin şiddeti değerlendirildi. Faset dejenerasyonunun şiddeti, Pathria derecelendirme sistemi kullanılarak manyetik rezonans görüntüleme ile derecelendirildi.

Bulgular: Modic değişikliğinin tipi arttıkça, faset eklem dejenerasyonu da giderek arttı. Modic değişiklikleri olmayan gruba kıyasla, Modic değişiklikleri olan üç grupta da, faset eklemler anlamlı düzeyde daha dejeneratif idi (tümü p≤0.002). Tip 1 Modic değişikliklere kıyasla, tip 3 Modic değişiklikleri olan gruptaki faset eklem dejenerasyonunun şiddeti anlamlı düzeyde daha yüksek bulundu (p=0.022).

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız, başta tip 3 olmak üzere, Modic değişikliklerinin lomber omurgadaki faset eklem osteoartriti ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu göstermektedir. Klinik olarak, Modic değişiklikleri olan hastalarda bel ağrısı değerlendirilirken, faset eklem dejenerasyonu da göz önünde bulundurulmalıdır. Keywords : Faset dejenerasyonu; lomber omurga; Modic değişiklikleri; Pathria