Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2003 , Vol 49 , Num 6

Kronik Boyun Ağrısında Akupunkturun Etkinliği Ön Çalışma

Ender Berker 1 ,Yıldız Öztürk 2 ,Nilay Dinçer 3 ,Kasım Sezen 2
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabiltasyon Anabilim Dalı, İstanbul
3 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Bu çalışmanın amacı kronik boyun ağrılı hastalarda  akupunktur ve plasebo akupunkturun etkinliğini karşılaştırmaktı.
 

Çalışma tasarımı: Prospektif, randomize kontrollü olarak yapılan çalışmaya 30 kronik boyun ağrılı hasta alındı. 15 hastaya geleneksel akupunktur, 15 hastaya yüzeyel plasebo akupunktur 20 dakika süreyle, haftada 2 seans  toplam 8 seans uygulandı. Hastalar tedavi öncesi, tedavi sonrası ve tedavi bitiminden 1 ay sonra  ağrı ve fonksiyonel durum yönünden Vizüel Analog Skala (VAS) ile değerlendirilerek karşılaştırıldı.
 

Bulgular: Ağrı şiddeti yönünden hem akupunktur hem de plasebo akupunktur grubunda tedavi öncesi-tedavi sonrası, tedavi öncesi-bir ay sonraki kontrol karşılaştırmalarında anlamlı iyileşme elde edildi. (p<0.001). Tedavi sonrası-bir ay sonraki kontrol karşılaştırmalarda ise akupunktur grubunda anlamlı farklılık saptandı (p<0.05). Plasebo akupunktur grubunda ise anlamlı farklılık bulunmadı. Fonksiyonel kapasite yönünden karşılaştırıldığında hem akupunktur hem de plasebo akupunktur grubunda tedavi öncesi-tedavi sonrası, tedavi öncesi-bir ay sonraki kontrol karşılaştırılmalarında anlamlı iyileşme elde edildi. (Akupunktur grubunda p<0.001, Plasebo Akupunktur grubunda p<0.05). Tedavi sonrası-bir ay sonraki kontrol karşılaştırmalarında ise her iki grupta da anlamlı fark saptanmadı. Akupunktur ile plasebo akupunktur ağrı şiddeti ve fonksiyonel kapasite yönünden karşıtlaştırıldığında her üç karşılaştırmada da anlamlı farklılık bulunmadı.

 

Sonuç: Çalışmamızda kronik boyun ağrısında akupunktur ve plasebo akupunkturun etkinliği arasında anlamlı farklılık bulunmadı. Bu konuda metodolojik kalitesi yüksek, geniş hasta gruplarını kapsayan randomize kontrollü çalışmalara gereksinim vardır

Keywords : Kronik boyun ağrısı, akupunktur, plasebo akupunktur