Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 3
Postpartum Septik Sakroiliit: Bir Olgu Sunumu
İbrahim Tekeoğlu 1 ,Murat Toprak 2
1 Department of Pysical Medicine and Rehabilitation, Division of Rheumatology, Sakarya University Faculty of Medicine, Sakarya, Turkey
2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Va

Burada post-partum septik saktoiliitli bir hastayı sunmayı amaçladık. Piyojenik sakroiliit, peripartum periyod sırasında seyrek görülmektedir. Piyojenik sakroiliit, genellikle tek taraflı görülür, ancak bilateral de görülebilir. Genellikle kalça bölgesinde ağrı ile gelir. 28 yaşında kadın hasta, dördüncü çocuğunu komplikasyonsuz olarak, vaginal yolla doğurdu. Postpartum sekizinci günde ateş, terleme ve kalça-bel ağrısı gelişti. Gelişinde sol gluteal bölge ve sakral bölge hassas, ateş 38,5°C, beyaz küre 21.800/mm3, C-reaktif protein 120 mg/dl (N: 0-5), eritrosit sedimantasyon hızı 40 mm/saat, brusella aglutinasyon testleri negatif idi. Postpartum sekizinci günde ateş nedeni ile Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği’ne yatan hasta, yirminci günde kalça ve bel ağrısı nedeni ile Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon/Romatoloji servisine yatırıldı. Sakroiliak manyetik rezonans görüntülemede sol sakroiliit ve sol psoasta sıvı koleksiyonu gözlendi. Hasta, artrosentez yapılmasına gerek kalmadan medikal tedaviye cevap verdi.

Keywords : Post-partum septik sakroiliit