Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 1
Bilateral Upper Extremity Edema in the Psoriatic Arthritis Case
Ferhat Gökmen 1 ,Ayla Akbal 1 ,Yılmaz Savaş 1 ,Coşkun Zateri 1 ,Cezmi Karaca 2 ,Yusuf Ziya Tan 3
1 Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Çanakkale, Türkiye
2 Transplantation Unit, İzmir Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
3 Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Çanakkkale, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2015.79106

Psoriatic arthritis (PsA) is a seronegative spondyloarthropathy characterized by peripheral arthritis, enthesis, spondylitis, and psoriasis. Lymphedema arises from the slowing of lymphatic flow because of inflammatory or noninflammatory diseases such as tumors, infections, bursitis, rheumatoid arthritis, and polymyalgia rheumatica. It is commonly encountered in one or more regions of distal extremities. Lymphedema is a rare complication of PsA, and it is commonly seen asymmetrically and in lower extremities. We aimed to report a case, who followed-up with diagnosis with PsA and with complaints of upper extremity swelling and bilateral upper extremity lymphedema diagnosed as a result of the review.

 


 

Turkish

 

Başlık: Psöriatik Artritli Bir Olguda Bilateral Üst Ekstremite Ödemi

 

Anahtar kelimeler: Psöriatik artrit, üst ekstremite, lenf ödemi, Anti-TNF Alfa

 

Psöriatik artrit (PsA), seronegatif spondiloartropati grubunda yer alan, periferal artrit, entezit, spondilit ve psöriasis ile karakterize inflamatuvar romatizmal bir hastalıktır. Lenfödem ekstremite distalinde daha fazla bir veya birden fazla bölgede görülebilen, tümörler, enfeksiyonlar, busitler, romatoid artrit, polimiyalji romatika gibi birçok inflamatuvar ve noninflamatuvar hastalığa sekonder olarak gelişebilen lenfatik akımdaki yavaşlama ile gelişen bir hastalıktır. Lenfödem PsA’da nadir gelişen bir komplikasyondur. Sıklıkla asimetrik ve daha çok alt ekstremitede görülür. Bu yazıda PsA tanısı ile takip ettiğimiz ve her iki üst ekstremitede şişlik şikayeti ile başvuran ve yapılan incelemelerde bilateral üst ekstremite lenf ödemi tanısı koyduğumuz olgu rapor edilmiştir. 

 

Keywords : Psoriatic arthritis, upper extremity, lymphoedema, anti-TNF alpha