Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 3

Akut Miyokard İnfarktüsü Geçirmiş Hastalarda Kardiyak Rehabilitasyon Sonrası Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyonunun İki Boyutlu Ekokardiyografi Benek Takibi Analiz Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Rezzan Deniz Acar 1 ,Mustafa Bulut 1 ,Sunay Ergün 2 ,Mahmut Yesin 1 ,Mehmet Emin Kalkan 1 ,Mustafa Akçakoyun 1
1 Clinic of Cardiology, Kartal Koşuyolu Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Kartal Koşuyolu Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2015.76736

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kardiyak rehabilitasyonun sol ventrikül sistolik fonksiyou üzerine olan etkisini iki boyutlu speckle tracking ekokardiyografi ile değerlendirmektir.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya akut miyokard infarktüsü geçiren ve kardiyak rehabilitasyon uygulanan 42 adet hasta dahil edilmiştir. Hastalara kardiyak rehabilitasyon (KR) öncesi ve sonrası iki boyutlu ekokardiyografi ile speckle tracking strain analizleri yapılmıştır. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (EF) Simpson kuralına göre hesaplanmıştır.

 

Bulgular: KR sonrası sol ventrikül EF ölçümlerinin anlamlı olarak arttığı görülmüştür (49±8’e karşı 53±8, p=0,039) Buna paralel olarak longitudinal strain analizlerinde ve sirkumferansiyel strain analizlerinde artış saptanmıştır (sırasıyla; p=0,031 ve p=0,005). Ancak radyal strain analizlerinin kardiyak rehabilitasyondan etkilenmediği görülmüştür (p=0,109). Doku doppler incelemelerinde ise septal ve lateral duvarın sistolik hareketinin ve miyokardial performans indeksinin anlamlı olarak iyileştiği tespit edilmiştir.

 

Sonuç: Akut miyokard infarktüsü sonrası uygulanan kardiyak rehabilitasyon sol ventrikül longitudinal ve sirkumferansiyel strain değerlerini arttırmaktadır.

Keywords : Kardiyak rehabilitasyon, sol ventrikül sistolik fonksiyonu, ejeksiyon fraksiyonu, speckle tracking ekokardiyografi