Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 3

Assessment of the Left Ventricular Systolic Function of Patients with Acute Myocardial Infarction after Cardiac Rehabilitation by Using Two Dimensional Echocardiography

Rezzan Deniz Acar 1 ,Mustafa Bulut 1 ,Sunay Ergün 2 ,Mahmut Yesin 1 ,Mehmet Emin Kalkan 1 ,Mustafa Akçakoyun 1
1 Clinic of Cardiology, Kartal Koşuyolu Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Kartal Koşuyolu Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2015.76736

Objective: The aim of this study was to use two-dimensional speckle tracking echocardiography to evaluate the effect of cardiac rehabilitation (CR) on the left ventricular systolic function of patients with acute myocardial infarction (AMI) who had been revascularized by percutaneous coronary intervention (PCI).

 

Material and Methods: Forty-two patients with AMI and successful revascularization by PCI were enrolled in the study. Left ventricular global longitudinal, global circumferential, and mean radial systolic strain analyses were performed using two-dimensional speckle tracking echocardiography before and after CR. Left ventricular ejection fraction was measured using the biplane Simpson’s method.

 

Results: There were significant differences in ejection fraction (EF) measurements before and after CR (49±8 vs. 53±8, respectively; p=0.039). The improvements in two-dimensional speckle tracking global longitudinal strain (p=0.031) and two-dimensional speckle tracking global circumferential strain (p=0.005) after CR were statistically significant. Despite these improvements, the difference between radial strain before and after CR was not statistically significant (p=0.109). Septal and lateral systolic motion measurements and myocardial performance index measured with tissue Doppler echocardiogram Improved with CR.

 

Conclusion: CR has beneficial effects on left ventricular global longitudinal and global circumferential strains, as well as EF, after AMI.

 


 

Turkish

 

Başlık:Akut Miyokard İnfarktüsü Geçirmiş Hastalarda Kardiyak Rehabilitasyon Sonrası Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyonunun İki Boyutlu Ekokardiyografi Benek Takibi Analiz Yöntemi ile Değerlendirilmesi 

 

Anahtar Kelimeler:Kardiyak rehabilitasyon, sol ventrikül sistolik fonksiyonu, ejeksiyon fraksiyonu, speckle tracking ekokardiyografi

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kardiyak rehabilitasyonun sol ventrikül sistolik fonksiyou üzerine olan etkisini iki boyutlu speckle tracking ekokardiyografi ile değerlendirmektir.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya akut miyokard infarktüsü geçiren ve kardiyak rehabilitasyon uygulanan 42 adet hasta dahil edilmiştir. Hastalara kardiyak rehabilitasyon (KR) öncesi ve sonrası iki boyutlu ekokardiyografi ile speckle tracking strain analizleri yapılmıştır. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (EF) Simpson kuralına göre hesaplanmıştır.

 

Bulgular: KR sonrası sol ventrikül EF ölçümlerinin anlamlı olarak arttığı görülmüştür (49±8’e karşı 53±8, p=0,039) Buna paralel olarak longitudinal strain analizlerinde ve sirkumferansiyel strain analizlerinde artış saptanmıştır (sırasıyla; p=0,031 ve p=0,005). Ancak radyal strain analizlerinin kardiyak rehabilitasyondan etkilenmediği görülmüştür (p=0,109). Doku doppler incelemelerinde ise septal ve lateral duvarın sistolik hareketinin ve miyokardial performans indeksinin anlamlı olarak iyileştiği tespit edilmiştir.

 

Sonuç: Akut miyokard infarktüsü sonrası uygulanan kardiyak rehabilitasyon sol ventrikül longitudinal ve sirkumferansiyel strain değerlerini arttırmaktadır.

Keywords : Cardiac rehabilitation, left ventricular systolic function, ejection fraction, speckle tracking echocardiography