Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 2

Strok Hastalarında Yaşam Kalitesi ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi

Serda Em 1 ,Mehtap Bozkurt 1 ,Mehmet Karakoç 1 ,Mehmet Çağlayan 1 ,Dicle Akdeniz 1 ,Pelin Oktayoğlu 1 ,Sefer Varol 2 ,Kemal Nas 1
1 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
2 Department of Neurology, Dicle University Faculty of Medicine, Diyarbakır, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2015.80090

Amaç: Bu çalışmanın amacı inmeli hastaların global ve spesifik alanlarda yaşam kalitesini değerlendirmek ve inme sonrası yaşam kalitesini etkileyen değişkenleri belirlemektir.

 

Gereç ve Yöntemler: Serebrovasküler olaya bağlı hemiplejisi olan, kognitif fonksiyonları yeterli 104 hasta ve 108 sağlıklı kontrol çalışmaya alındı. Demografik ve klinik özellikler kaydedildi. Hastaların fonksiyonel durumlarını değerlendirmek için Barthel İndeksi (Bİ) ve Fonksiyonel Ambulasyon Sınıflaması kullanıldı. Yaşam kalitesi Kısa form 36 (SF-36) sağlık değerlendirme anketi ile, emosyonel durumları Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HADÖ) ile değerlendirildi. Fonksiyonel durum, motor bozukluk ve emosyonel durum bağımsız değişkenler olarak belirlendi ve yaşam kalitesini tahmin etmek için kullanıldı.

 

Bulgular: Hastaların total ve subtotal SF-36 skorları kontrol grubuna göre anlamlı düşüktü (p<0,001). Ortalama anksiyete ve depresyon skorları kontrol grubuna göre hasta grubunda yüksekti (p<0,001). Bazı subskorlar ve SF-36’nın fiziksel komponent skoru kadın ve okumamış hastalarda erkek hastalar ve okumuşlara göre anlamlı düşüktü. Multipl regresyon analizine göre, depresyon düzeyi mental sağlık ile (p<0,001); sakatlık düzeyi fiziksel sağlık ile ilişkiliydi (p<0,05). Bu çalışmanın gücü verilen örneklem hacmine göre %100’dür (α=0,01).

 

Sonuç: Bu çalışma genel popülasyona göre inme hastalarının önemli derecede kötü yaşam kalitesine sahip olduğunu gösterdi. İnme sonrası yaşam kalitesindeki bozulma, cinsiyet ve eğitim düzeyi gibi demografik özellikler, fiziksel disabilite ve emosyonel durum ile ilişkili görünmektedir. Bu nedenle disabilitenin engellenmesi, depresyonun erken tanı ve tedavisi, inme hastalarının yaşam kalitesini arttırmada önemlidir. 

Keywords : İnme, yaşam kalitesi, anksiyete, depresyon, sakatlık