Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 2

Determining Quality of Life and Associated Factors in Patients with Stroke

Serda Em 1 ,Mehtap Bozkurt 1 ,Mehmet Karakoç 1 ,Mehmet Çağlayan 1 ,Dicle Akdeniz 1 ,Pelin Oktayoğlu 1 ,Sefer Varol 2 ,Kemal Nas 1
1 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
2 Department of Neurology, Dicle University Faculty of Medicine, Diyarbakır, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2015.80090

Objective: This study aims to examine the overall and domain-specific quality of life in patients with stroke and to identify variables predicting quality of life after stroke.

 

Material and Methods: A total of 104 patients with sufficient cognitive functions having hemiplegia because of cerebrovascular accident and 108 controls were included in this study. Demographic and clinical features were recorded. The Barthel Index (BI) and Functional Ambulation Category scale were employed to assess the functional state of patients. Quality of life was evaluated by the Short Form 36 (SF-36) health survey, whereas the emotional state of the patients was evaluated by the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Functional status, motor impairment, and emotional state were determined as independent variables, and multiple regression analysis was used to predict quality of life.

 

Results: Patients had significantly lower scores in the quality of life subscores and total scores in comparison with the controls (p<0.001). The mean anxiety and depression rates in the patients were significantly higher than those in controls (p<0.001). The sum of subscores and physical composite score of SF-36 were significantly lower in female and illiterate patients than in male and educated patients. Multiple regression analyses indicated that HADS depression was associated with mental health (p<0.001), whereas BI was independently associated with the physical health total score (p<0.05). The power of the statistical analysis for study population was 100% according to the given effect size (α=0.01).

 

Conclusion: Present results demonstrated that patients with stroke have a significantly poor quality of life than the general population. The reduced quality of life after stroke appears to be related the emotional state, physical disability, and demographic properties such as gender and education. Therefore, prevention of disability and early diagnosis and treatment of depression are vital in improving the quality of life of patients with stroke.

 


 

Turkish

 

Başlık: Strok Hastalarında Yaşam Kalitesi ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi

 

Anahtar kelimeler: İnme, yaşam kalitesi, anksiyete, depresyon, sakatlık

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı inmeli hastaların global ve spesifik alanlarda yaşam kalitesini değerlendirmek ve inme sonrası yaşam kalitesini etkileyen değişkenleri belirlemektir.

 

Gereç ve Yöntemler: Serebrovasküler olaya bağlı hemiplejisi olan, kognitif fonksiyonları yeterli 104 hasta ve 108 sağlıklı kontrol çalışmaya alındı. Demografik ve klinik özellikler kaydedildi. Hastaların fonksiyonel durumlarını değerlendirmek için Barthel İndeksi (Bİ) ve Fonksiyonel Ambulasyon Sınıflaması kullanıldı. Yaşam kalitesi Kısa form 36 (SF-36) sağlık değerlendirme anketi ile, emosyonel durumları Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HADÖ) ile değerlendirildi. Fonksiyonel durum, motor bozukluk ve emosyonel durum bağımsız değişkenler olarak belirlendi ve yaşam kalitesini tahmin etmek için kullanıldı.

 

Bulgular: Hastaların total ve subtotal SF-36 skorları kontrol grubuna göre anlamlı düşüktü (p<0,001). Ortalama anksiyete ve depresyon skorları kontrol grubuna göre hasta grubunda yüksekti (p<0,001). Bazı subskorlar ve SF-36’nın fiziksel komponent skoru kadın ve okumamış hastalarda erkek hastalar ve okumuşlara göre anlamlı düşüktü. Multipl regresyon analizine göre, depresyon düzeyi mental sağlık ile (p<0,001); sakatlık düzeyi fiziksel sağlık ile ilişkiliydi (p<0,05). Bu çalışmanın gücü verilen örneklem hacmine göre %100’dür (α=0,01).

 

Sonuç: Bu çalışma genel popülasyona göre inme hastalarının önemli derecede kötü yaşam kalitesine sahip olduğunu gösterdi. İnme sonrası yaşam kalitesindeki bozulma, cinsiyet ve eğitim düzeyi gibi demografik özellikler, fiziksel disabilite ve emosyonel durum ile ilişkili görünmektedir. Bu nedenle disabilitenin engellenmesi, depresyonun erken tanı ve tedavisi, inme hastalarının yaşam kalitesini arttırmada önemlidir. 

Keywords : Stroke, quality of life, anxiety, depression, disability