Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 3

Travmatik Spinal Kord Yaralanmalı Hastalarda Kronik Ağrının Değerlendirilmesi

Özlem ÇELİK AVLUK 1 ,Eda GÜRÇAY 1 ,Özgür Zeliha KARAAHMET 1 ,Ahmet Gürhan GÜRÇAY 2 ,Oktay GÜRCAN 2 ,Aytül ÇAKCI 1
1 Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
2 Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.40370

Amaç: Bu çalışmanın asıl amacı, travmatik spinal kord yaralanması (SKY) olan hastalarda West Haven Yale çok boyutlu ağrı envanteri (WHYMPI) SKY versiyonu ile kronik ağrıyı çok boyutlu olarak değerlendirmekti. Yanı sıra hastaların sosyodemografik ve klinik özelliklerinin kronik ağrı üzerine etkileri incelendi.

 

Gereç ve Yöntemler: Bu kesitsel çalışmaya, fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniğinde yatarak tedavi gören, ≥18 yaş olan, ≥6 ay ağrısı bulunan 44 travmatik SKY’li hasta alındı. Ağrı değerlendirmesi, WHYMPI-SKY versiyonunun “ağrının etkisinin” ve “kendisini en yakın hissettiği kişinin tepkileri” nin incelendiği bölümleri esas alınarak yapıldı.

 

Bulgular: Hasta yaşı ve travmatik SKY sırasında yaş arttıkça “kendisini en yakın hissettiği kişiden alınan destek” skorunun anlamlı olarak yükseldiği görüldü (sırasıyla p=0,038, p=0,004). Tetraplejiklerde paraplejiklere oranla “ağrının neden olduğu stres” ve “olumsuz geri bildirim” skorları daha yüksek değerler gösterdi (sırasıyla p=0,047, p=0,013). İnkomplet vakalarda “kendisini en yakın hissettiği kişiden alınan destek” ve “başka aktivitelere motive edici tutum” değerleri anlamlı olarak daha yüksekti (sırasıyla p=0,014, p=0,007).

 

Sonuç: Bu çalışma günlük yaşam aktivitelerini olumsuz etkileyen kronik ağrının çok boyutlu ve ayrıntılı değerlendirmesine işaret etmiştir. Özellikle daha ileri yaştaki ve fonksiyonel bağımlılığı daha fazla olan SKY’li hastalarda ağrının özelliklerini belirlemek; multidisipliner tedavi yaklaşımlarını planlamak ve hastaların toplumsal yaşama erken katılımını sağlamak için yol gösterici olabilir.

Keywords : Spinal kord yaralanması, kronik ağrı, rehabilitasyo