Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 3

Assessment of Chronic Pain in Patients with Traumatic Spinal Cord Injury

Özlem ÇELİK AVLUK 1 ,Eda GÜRÇAY 1 ,Özgür Zeliha KARAAHMET 1 ,Ahmet Gürhan GÜRÇAY 2 ,Oktay GÜRCAN 2 ,Aytül ÇAKCI 1
1 Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
2 Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.40370

Objective: The primary aim of this study was to assess chronic pain in patients with traumatic spinal cord injury (SCI) using the West Haven Yale Multidimensional Pain Inventory Spinal Cord Injury (WHYMPI-SCI) version pain inventory. Moreover, we examined the effects of sociodemographic and clinical characteristics on chronic pain.

 

Material and Methods: Forty-four inpatient traumatic SCI patients aged ≥18 years and with pain continuing for ≥6 months were included in this cross-sectional study. Pain was assessed using the two parts: “pain impact” and “responses by significant others” of the WHYMPI-SCI version.

 

Results: ‘Support’ scores were shown to increase with increasing age of patients and age at the time of traumatic SCI (p=0.038, p=0.004, respectively). Tetraplegic patients showed higher scores compared to paraplegic patients for ‘affective distress’ and ‘negative responses’ from caregivers (p=0.047, p=0.013, respectively). ‘Support’ and ‘distracting responses’ values were higher in incomplete patients (p=0.014, p=0.007, respectively).

 

Conclusion: This study details the assessment of chronic pain multidimensionally and reveals that it affects daily living activities negatively. In particular, determining the characteristics of pain in older and more functionally dependent patients with SCI may guide the design of multidisciplinary treatment approaches and facilitate an early transition into social life. 

 


 

Turkish

 

Başlık: Travmatik Spinal Kord Yaralanmalı Hastalarda Kronik Ağrının Değerlendirilmesi

 

Anahtar kelimeler: Spinal kord yaralanması, kronik ağrı, rehabilitasyon

 

Amaç: Bu çalışmanın asıl amacı, travmatik spinal kord yaralanması (SKY) olan hastalarda West Haven Yale çok boyutlu ağrı envanteri (WHYMPI) SKY versiyonu ile kronik ağrıyı çok boyutlu olarak değerlendirmekti. Yanı sıra hastaların sosyodemografik ve klinik özelliklerinin kronik ağrı üzerine etkileri incelendi.

 

Gereç ve Yöntemler: Bu kesitsel çalışmaya, fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniğinde yatarak tedavi gören, ≥18 yaş olan, ≥6 ay ağrısı bulunan 44 travmatik SKY’li hasta alındı. Ağrı değerlendirmesi, WHYMPI-SKY versiyonunun “ağrının etkisinin” ve “kendisini en yakın hissettiği kişinin tepkileri” nin incelendiği bölümleri esas alınarak yapıldı.

 

Bulgular: Hasta yaşı ve travmatik SKY sırasında yaş arttıkça “kendisini en yakın hissettiği kişiden alınan destek” skorunun anlamlı olarak yükseldiği görüldü (sırasıyla p=0,038, p=0,004). Tetraplejiklerde paraplejiklere oranla “ağrının neden olduğu stres” ve “olumsuz geri bildirim” skorları daha yüksek değerler gösterdi (sırasıyla p=0,047, p=0,013). İnkomplet vakalarda “kendisini en yakın hissettiği kişiden alınan destek” ve “başka aktivitelere motive edici tutum” değerleri anlamlı olarak daha yüksekti (sırasıyla p=0,014, p=0,007).

 

Sonuç: Bu çalışma günlük yaşam aktivitelerini olumsuz etkileyen kronik ağrının çok boyutlu ve ayrıntılı değerlendirmesine işaret etmiştir. Özellikle daha ileri yaştaki ve fonksiyonel bağımlılığı daha fazla olan SKY’li hastalarda ağrının özelliklerini belirlemek; multidisipliner tedavi yaklaşımlarını planlamak ve hastaların toplumsal yaşama erken katılımını sağlamak için yol gösterici olabilir.

 

Keywords : Spinal cord injury, chronic pain, rehabilitatio