Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 2

Kronik Bel Ağrısı Olan Bir Okronozis Olgusu

Süha YALÇIN 1 ,Tülay TİFTİK 1 ,Murat KARA 1 ,İlkay KARABAY 1 ,Murat Ersöz 2 ,Selami AKKUŞ 3
1 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
2 Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.09734

Bu makalede, lomber disk hernisi tanısıyla opere olan ancak bel ve bacak ağrısı şikayetleri devam eden okronozis teşhisli 47 yaşındaki erkek hasta sunulmuştur. Bu vakayla birlikte, klinisyenlerin, lomber diskopati ayırıcı tanısında okronozisi değerlendirmeleri için dikkat çekmek, direkt grafinin ilk tanısal metod olduğu ve benzer durumlarda cerrahi tedaviden önce konservatif tedavinin düşünülmesi gerektiğini vurgulamak istedik.

Keywords : Okronozis, alkaptonüri, lomber disk hernisi, bel cerrahisi