Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 2

Geriatrik Popülasyonda Dengenin Fonksiyonel Durum ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisi

Şule ŞAHİN ONAT 1 ,Sibel Ünsal Delialioğlu 2 ,Sumru Özel 3
1 Ankara Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2014.67366

Amaç: Çalışmanın amacı, geriatrik populasyonda dengenin değerlendirilmesi ve denge bozukluğunun fonksiyonel durum ile yaşam kalitesine etkisinin araştırılmasıdır. 

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 83 yaşlı ve 81 yaşlı olmayan toplam 164 olgu alındı. Demografik veriler kaydedildi. Yaşlı bireylere mental durumu değerlendirmek için Mini Mental Test, tüm bireylere dengeyi ve yürümeyi değerlendirmek için Tinetti Denge ve Yürüme Skoru, Süreli Kalk ve Yürü Testi (SKYT) ve 10 metre yürüme testi, fonksiyonelliğini değerlendirmek için Fonksiyonel Aktivite Skoru, yaşam kalitesini ölçmek için de Kısa Form-36 (KF-36) uygulandı. 

 

Bulgular: Yaşlı bireylerin Tinetti denge, yürüme ve toplam skorları yaşlı olmayan bireylerden düşük, SKYT ve 10 metre yürüme testleri daha yüksek bulundu (p=0,001). Yaşlı bireylerin fonksiyonel aktivite skorları ve KF-36’nın tüm alt parametre skorları yaşlı olmayan bireylerden daha düşük bulundu. Yaşlı bireylerde toplam Tinetti skoruyla KF-36’nın fiziksel skoru arasında kuvvetli, mental skoru arasında orta ve fonksiyonel aktivite skoru arasında da kuvvetli düzeyde pozitif anlamlı korelasyon bulundu (p<0,05). SKYT ve 10 metre yürüme testi skorunun da KF-36’nın mental skoruyla orta düzeyde, fiziksel skoruyla ve fonksiyonel aktivite skoruyla kuvvetli düzeyde negatif anlamlı korelasyonu bulundu. 

 

Sonuç: Bu çalışmada yaşlanmayla bireylerde dengenin bozulduğunu, yaşam kalitesinin ve fonksiyonelliğin azaldığını belirledik. 

Keywords : Yaşlı, denge, yaşam kalitesi, fonksiyonel aktivite