Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 2

The Relationship of Balance between Functional Status and Quality of Life in the Geriatric Populatio

Şule ŞAHİN ONAT 1 ,Sibel Ünsal Delialioğlu 2 ,Sumru Özel 3
1 Ankara Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2014.67366

Objective: The purpose of the study, assessment of balance in the geriatric populations, to investigate the effect of balance impairment on functional status and quality of life. 

 

Materials and Methods: A total of 164 patients, 83 elderly and 81 non-elderly were included in the study. Demographic data were recorded. Mini-Mental State Examination was performed to evaluate the mental status of the elderly. To assess the balance and walking of all individuals Tinetti Balance and Gait Score, Timed Get up and Walk Test (TGWT) and 10-meters walking test, to assess the functionality of all individuals Functional Activity Score (FAS), to measure the quality of life short form 36 (SF-36) was applied.

 

Results: Tinetti Balance, Gait scores and total scores of elderly individuals lower than non-elderly individuals, TGWT and 10-meter walk test of elderly individuals higher than non-elderly individuals (p=0.001). FAS and SF-36’s all sub-parameter scores of elderly individuals were significantly lower than non-elderly individuals. There was strong correlation Tinetti total score of elderly individuals between SF-36 physical scores. There was medium correlation Tinetti total score of elderly individuals between SF-36 mental scores. There was strong correlation Tinetti total score of elderly individuals between FAS. TGWT and 10-meters walking test score had medium negative corelation with the mental score of SF-36 and strong negative corelation corelation with the physical and functional activity scores and scores. 

 

Conclusion: In this study, we have determined that with aging balance deteriorated and reduction in quality of life and functionality.

 


 

 

Turkish

 

Başlık: Geriatrik Popülasyonda Dengenin Fonksiyonel Durum ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisi

 

Anahtar kelimeler: Yaşlı, denge, yaşam kalitesi, fonksiyonel aktivite

 

Amaç: Çalışmanın amacı, geriatrik populasyonda dengenin değerlendirilmesi ve denge bozukluğunun fonksiyonel durum ile yaşam kalitesine etkisinin araştırılmasıdır. 

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 83 yaşlı ve 81 yaşlı olmayan toplam 164 olgu alındı. Demografik veriler kaydedildi. Yaşlı bireylere mental durumu değerlendirmek için Mini Mental Test, tüm bireylere dengeyi ve yürümeyi değerlendirmek için Tinetti Denge ve Yürüme Skoru, Süreli Kalk ve Yürü Testi (SKYT) ve 10 metre yürüme testi, fonksiyonelliğini değerlendirmek için Fonksiyonel Aktivite Skoru, yaşam kalitesini ölçmek için de Kısa Form-36 (KF-36) uygulandı. 

 

Bulgular: Yaşlı bireylerin Tinetti denge, yürüme ve toplam skorları yaşlı olmayan bireylerden düşük, SKYT ve 10 metre yürüme testleri daha yüksek bulundu (p=0,001). Yaşlı bireylerin fonksiyonel aktivite skorları ve KF-36’nın tüm alt parametre skorları yaşlı olmayan bireylerden daha düşük bulundu. Yaşlı bireylerde toplam Tinetti skoruyla KF-36’nın fiziksel skoru arasında kuvvetli, mental skoru arasında orta ve fonksiyonel aktivite skoru arasında da kuvvetli düzeyde pozitif anlamlı korelasyon bulundu (p<0,05). SKYT ve 10 metre yürüme testi skorunun da KF-36’nın mental skoruyla orta düzeyde, fiziksel skoruyla ve fonksiyonel aktivite skoruyla kuvvetli düzeyde negatif anlamlı korelasyonu bulundu. 

 

Sonuç: Bu çalışmada yaşlanmayla bireylerde dengenin bozulduğunu, yaşam kalitesinin ve fonksiyonelliğin azaldığını belirledik. 

 

Keywords : Elderly, balance, quality of life, functional activity