Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 1

Toplum İçinde Yaşayan Spinal Kord Yaralı Hastalarda Kırık Oluşumunu Etkileyen Faktörler

Bilge Yılmaz 1 ,Diana D Cardenas 2 ,Jeanne HoffMan 3
1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
2 Department of Rehabilitation Medicine, University of Miami Miller School of Medicine, Miami, Fl, USA
3 Department of Rehabilitation Medicine, University of Washington Medical Center, Seattle, WA, USA
DOI : 10.5152/tftrd.2014.55531

Amaç: Bu çalışmanın amaçları (i), toplum içinde yaşayan spinal kord yaralı bireylerde uzun kemik kırıklarının prevalansını ortaya koymak ve (ii) kırık oluşumu ile fonksiyonellik ve toplumsal entegrasyon arasındaki ilişkiyi tanımlamaktır.

 

Gereç ve Yöntemler: Kuzeybatı Bölgesel Spinal Kord Yaralanması Sistemi (KBBSKYS) veri tabanından rastgele seçilen 250 hastaya çalışma anketi ve onam formları gönderildi. Hastaların demografik parametreleri ve toplumsal entegrasyon seviyeleri KBBSKYS veri tabanından elde edilirken, yürüme indeksi skorları ile aktivite seviyeleri gönderilen anketlerden elde edildi. Ankete cevap veren hastalar kırığı olup olmamasına göre gruplara ayrıldı. Gruplar arası farklılıklar istatistiksel olarak analiz edildi.

 

Bulgular: Hastalardan 70 tanesi anket ve onam formlarını onaylayarak geri gönderdi. On hasta (%14) spinal kord yaralanması sonrasında kırık oluştuğunu bildirdi. Spinal kord yaralanması sonrasında geçen sürenin uzun olması ve ileri yaş, kırık oluşumu ile ilintili faktörler olarak belirlendi.

 

Sonuç: Toplum içinde yaşayan spinal kord yaralanmalı hastalarda kırıklar sıktır ve sigara kullanımı, yaş ile yaralanma sonrası geçen sürenin uzunluğu kırık oluşumunu etkileyen önemli faktörlerdir.

Keywords : Spinal kord yaralanması, uzun kemik kırıkları, osteoporoz