Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 1

Factors Associated with Fracture Rate in Community-Living Patients with Spinal Cord Injury

Bilge Yılmaz 1 ,Diana D Cardenas 2 ,Jeanne HoffMan 3
1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
2 Department of Rehabilitation Medicine, University of Miami Miller School of Medicine, Miami, Fl, USA
3 Department of Rehabilitation Medicine, University of Washington Medical Center, Seattle, WA, USA
DOI : 10.5152/tftrd.2014.55531

Objective: The purposes of this study are (i) to determine the prevalence of long bone fractures in a sample of persons with SCI living in the community and (ii) to determine the relationship between functionality, community integration, and fracture occurrence.

 

Material and Methods: Two hundred fifty persons chosen randomly from the Northwest Regional Spinal Cord Injury System (NWRSCIS) database were screened by mailing the study questionnaire and consent forms. Demographic parameters and social integration levels were obtained from the NWRSCIS database, whereas walking index for spinal cord injury scores and activity levels were obtained from the study questionnaire. Patients were divided into two groups based on whether or not they had had any fractures since their acute SCI. The differences between groups were statistically analyzed.

 

Results: Seventy patients returned the questionnaire and the consent forms. Ten (14%) patients reported that they had experienced fractures after spinal cord injury. Those who had a longer duration of injury and who were older were more likely to have had a fracture since the acute SCI.

 

Conclusion: Fractures in community-living patients with SCI are common, and smoking, age, and time since injury are important factors that are related to fracture occurrence after SCI.

 


 

Turkish

 

Başlık: Toplum İçinde Yaşayan Spinal Kord Yaralı Hastalarda Kırık Oluşumunu Etkileyen Faktörler

 

Anahtar kelimeler: Spinal kord yaralanması, uzun kemik kırıkları, osteoporoz

 

Amaç: Bu çalışmanın amaçları (i), toplum içinde yaşayan spinal kord yaralı bireylerde uzun kemik kırıklarının prevalansını ortaya koymak ve (ii) kırık oluşumu ile fonksiyonellik ve toplumsal entegrasyon arasındaki ilişkiyi tanımlamaktır.

 

Gereç ve Yöntemler: Kuzeybatı Bölgesel Spinal Kord Yaralanması Sistemi (KBBSKYS) veri tabanından rastgele seçilen 250 hastaya çalışma anketi ve onam formları gönderildi. Hastaların demografik parametreleri ve toplumsal entegrasyon seviyeleri KBBSKYS veri tabanından elde edilirken, yürüme indeksi skorları ile aktivite seviyeleri gönderilen anketlerden elde edildi. Ankete cevap veren hastalar kırığı olup olmamasına göre gruplara ayrıldı. Gruplar arası farklılıklar istatistiksel olarak analiz edildi.

 

Bulgular: Hastalardan 70 tanesi anket ve onam formlarını onaylayarak geri gönderdi. On hasta (%14) spinal kord yaralanması sonrasında kırık oluştuğunu bildirdi. Spinal kord yaralanması sonrasında geçen sürenin uzun olması ve ileri yaş, kırık oluşumu ile ilintili faktörler olarak belirlendi.

 

Sonuç: Toplum içinde yaşayan spinal kord yaralanmalı hastalarda kırıklar sıktır ve sigara kullanımı, yaş ile yaralanma sonrası geçen sürenin uzunluğu kırık oluşumunu etkileyen önemli faktörlerdir.

Keywords : Spinal cord injury, long bone fractures, osteoporosis