Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 1

Kronik Bel Ağrısında Basınç Ağrı Eşiği ve Yaygın Ağrının Değerlendirilmesi

Şenay Özdolap 1 ,Selda Sarıkaya 1 ,Fürüzan Köktürk 2
1 Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye
2 Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.71602

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kronik bel ağrısı olan hastalar ve sağlıklı bireyler arasında basınç ağrı eşiği değerleri açısından farkı belirlemek, aynı zamanda kronik bel ağrısı olan hastalarda farklı anatomik bölgelerde basınç ağrı eşiği test edilerek yaygın ağrıyı incelemektir.

 

Gereç ve Yöntemler: Kronik bel ağrılı 70 hasta ve 62 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edildi. Basınç ağrı eşiği, her iki grupta, Amerikan Romatizma Cemiyeti tarafından belirlenen 18 fibromiyalji hassas noktası, 12 siyatik valleks noktası ve 4 lomber paravertebral nokta olmak üzere toplam 34 noktada değerlendirildi. Basınç ağrı eşiği ölçümleri, yüzey alanı 1 cm2 olan elektronik basınç algometre cihazı ile yapıldı.

 

Bulgular: Kronik bel ağrılı hastalarda tüm noktalarda ortalama basınç ağrı eşiği, sağlıklı kontrollere göre anlamlı düzeyde düşük bulundu (p=0,001).

 

Sonuç: Bu çalışma, kronik bel ağrılı hastalarda sağlıklı kontrollere göre tüm vücutta basınç ağrı eşiğinin düşük olduğunu gösterdi. Bu sonuç, kronik bel ağrısı olan hastaların değerlendirilmesinde yaygın ağrının göz önünde bulundurulması gerektiğini düşündürür niteliktedir.

Keywords : Kronik bel ağrısı, basınç algometresi, ağrı basınç eşiği