Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 1

Evaluation of Pain Pressure Threshold and Widespread Pain in Chronic Low Back Pai

Şenay Özdolap 1 ,Selda Sarıkaya 1 ,Fürüzan Köktürk 2
1 Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye
2 Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.71602

Objective: The purpose of this study was to determine differences in pain pressure threshold (PPT) values between patients with chronic low back pain (CLPB) and healthy people and to also evaluate widespread pain sensitivity by testing PPT in different sites of patients with CLBP.

 

Material and Methods: Seventy subjects with CLBP and 62 healthy controls were included in the study. PPT values were evaluated for a total of 34 points, including 18 tender points defined for fibromyalgia syndrome by the American College of Rheumatology, 12 points for testing of sciatic valleix, and 4 lumbar paravertebral points, in both groups. An electronic pressure algometer was used to measure PPT with a stimulation surface area of 1 cm2.

 

Results: A significantly lower mean PPT was determined for all test sites in the patients with CLBP compared with healthy controls (p=0.001).

 

Conclusion: The study showed that patients with CLBP have significantly lower PPT values at every individual site compared with healthy controls. This result suggests that widespread pain should be taken into account in the evaluation of patients with CLBP.

 


 

Turkish

 

Başlık: Kronik Bel Ağrısında Basınç Ağrı Eşiği ve Yaygın Ağrının Değerlendirilmesi

 

Anahtar kelimeler: Kronik bel ağrısı, basınç algometresi, ağrı basınç eşiği

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kronik bel ağrısı olan hastalar ve sağlıklı bireyler arasında basınç ağrı eşiği değerleri açısından farkı belirlemek, aynı zamanda kronik bel ağrısı olan hastalarda farklı anatomik bölgelerde basınç ağrı eşiği test edilerek yaygın ağrıyı incelemektir.

 

Gereç ve Yöntemler: Kronik bel ağrılı 70 hasta ve 62 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edildi. Basınç ağrı eşiği, her iki grupta, Amerikan Romatizma Cemiyeti tarafından belirlenen 18 fibromiyalji hassas noktası, 12 siyatik valleks noktası ve 4 lomber paravertebral nokta olmak üzere toplam 34 noktada değerlendirildi. Basınç ağrı eşiği ölçümleri, yüzey alanı 1 cm2 olan elektronik basınç algometre cihazı ile yapıldı.

 

Bulgular: Kronik bel ağrılı hastalarda tüm noktalarda ortalama basınç ağrı eşiği, sağlıklı kontrollere göre anlamlı düzeyde düşük bulundu (p=0,001).

 

Sonuç: Bu çalışma, kronik bel ağrılı hastalarda sağlıklı kontrollere göre tüm vücutta basınç ağrı eşiğinin düşük olduğunu gösterdi. Bu sonuç, kronik bel ağrısı olan hastaların değerlendirilmesinde yaygın ağrının göz önünde bulundurulması gerektiğini düşündürür niteliktedir.

 

Keywords : Chronic low back pain, pressure algometer, pain pressure threshold