Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2001 , Vol 47 , Num 5

İntervertebral Diskte Dejenerasyon Sürecinin Lomber Disk Hernisi Gelişiminde Rolü

Teoman Aydın 1 ,İ. Karacan 2 ,Halil Koyuncu 3 ,A. Rezvani 4
1 SSK Vakıf Gureba Eğgitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2 Serbest Hekim
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul
4 Remer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, İstanbul

Lomber disk hernisi (LDH)’nde temel patoloji intervertebral disk (İD)’in rüptürüdür. Bu patoloji, İD’in dejenerasyonu sonucu gelişebilir. Bu çalışmanın amacı, LDH gelişiminde disk dejenerasyonunun rolünü belirlemekti. Çalışmaya 60’ı LDH, 40’ı kontrol, toplam 100 olgu alındı. LDH tanısı McCullough tanı kriterlerine göre kondu. Tüm olguların diz (anteroposterior ve lateral) grafileri alındı. Radyolojik bulgular tek kör olarak değerlendirildi. LDH’li olgular arasında gonartrozlu olgu oranı % 96.6, kontrol grubunda ise % 77.5 idi (p=0.006). Gonartrozu olanlarda LDH gelişme riskinin, gonartrozu olmayanlara göre 8.4 kat daha fazla olduğu saptandı. Sonuç olarak, LDH’nin, disk dejenerasyonu sonucu geliştiği ileri sürülebilir.

Keywords : Lomber disk hernisi, disk dejenerasyonu