Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 1

Nöropatik Ağrı Tedavisi

Jale İrdesel 1
1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı,Bursa

Nöropatik ağrı periferik veya santral sinir sisteminin bir lezyonu sonucu gelişir. Nöropatik ağrılı hastalarda tedavinin hedefi özgül belirti ve bulgulara ve altta yatan mekanizmalara karşı olmalıdır. Öncelikle ağrı hafifletilmeli ve yaşam kalitesi yükseltilmelidir. Tedavide hedef belirti ve bulgular hiperaljezi, allodini, vurucu ağrı, yanma ve parestezi/dizestezidir. Nöropatik ağrıda tedavi stratejileri fiziksel tıp ve rehabilitasyon tedavisi, bilişsel-davranışsal tedavi, girişimsel tedavi ve farmakolojik tedavi şeklinde sınıflandırılabilir. Nöropatik ağrıda tek başına bir tedavi stratejisinin etkili olabilmesi pek olası değildir. Bu nedenle interdisipliner tedavi yaklaşımı uygulanmalıdır. Reçeteleme kolaylığı nedeniyle ilaç tedavisi tedavide daha baskındır. Bu derlemede nöropatik tedavi stratejileri geniş ölçüde ele alınacak ve literatür verileri aktarılacaktır. 

Keywords : Nöropatik ağrı, tedavi