Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 1

A Case of Poncet’s Disease: Tuberculous Rheumatism

Esra Erkol İnal 1 ,Dilek Keskin 2 ,Hatice Bodur 2
1 Department of Physical Medicine And Rehabilitation, Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Isparta, Turkey
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2015.00378

Poncet’s disease (PD), a reactive polyarthritis by Mycobacterium tuberculosis, is a rare condition. In this paper, we report the case of a 57-year-old woman with PD who referred to hospital with recurrent polyarthritis. She had been using sulphasalazine 3 g/day, prednisolone 10 mg/day, and naproxen sodium 1100 mg/day because she was diagnosed with rheumatoid arthritis. However, this medication did not provide sufficient relief of symptoms. Then, methotrexate 10 mg/week was added to her medical therapy. There was no regression of her symptoms during her follow up. She was finally diagnosed with PD; her antirheumatic drugs were stopped, and four-drug antituberculosis therapy was started. At the sixth month visit after discharge, her complaints and clinical symptoms completely disappeared and her laboratory tests were normalized.

 


 

Turkish

 

Başlık: Poncet Hastalığı Olgu Sunumu: Tüberküloza Bağlı Reaktif Artrit

 

Anahtar kelimeler: Poncet hastalığı, tüberküloza bağlı reaktif artrit, poliartrit, tüberküloz

 

Poncet hastalığı (PH), akut tüberküloz ilişkili bir reaktif poliartrittir. Etkilenmiş eklemlerde mikobakteriyum tüberkülozis etkeninin gösterilememesi ve artrite sebep olacak başka bir nedenin bulunmaması ile PH tanısı konulabilir. Bu yazıda, PH tanısı alan 57 yaşında bir kadın hastayı sunuyoruz. Hasta sekiz ay önce poliartrite bağlı yakınmalarla hastaneye başvurmuş ve romatoid artrit tanısıyla sulfasalazin 3 gr/gün, prednizolon 10 mg/gün ve naproksen sodyum 1100 mg/gün kullanmaktaydı. Ancak izleminde bu tedavi ile yakınma ve semptomlarında gerileme görülmedi. Bunun üzerine tedavisine methotrexate 10 mg/hafta eklendi. Takibinde hastanın yakınmalarının ve muayene bulgularının aynen sebat ettiği kaydedildi. Bu klinik bulgularla hastaya PH tanısı konuldu ve antiromatizmal ilaçları kesilerek, dörtlü anti-tüberküloz tedavi başlandı. Taburculuğundan 6 ay sonraki poliklinik kontrolünde, hastanın yakınmalarının ve klinik semptomlarının tamamen gerilediği, laboratuvar bulgularının düzeldiği görüldü.

Keywords : Poncet’s disease, tuberculous rheumatism, polyarthritis, tuberculosis