Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 1

Acute Renal Failure and Urosepsis Secondary to Giant Bladder Stone in Patient with Spinal Injury

Salih Budak 1 ,Hasan Salih Sağlam 1 ,Osman Köse 1 ,Şükrü Kumsar 1 ,Gökçen Gürkök Budak 2 ,Öztuğ Adsan 1
1 Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye
2 Yenikent Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Sakarya, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.21957

Bladder stones account for 5% of all urinary system stones. They are frequently observed in old males and occur secondary to prostatic hyperplasia, neurogenic bladder, or other infravesical obstructions. Generally, bladder stones can be discharged spontaneously, while larger stones may block urination, resulting in full obstruction causing acute urinary retention. Furthermore, large bladder stones can cause unilateral or bilateral ureterohydronephrosis, while they can rarely cause renal failure. In this manuscript, we present a case of an acute renal deficiency and urosepsis that developed due to a large bladder stone in a young male patient who used a permanent catheter after a spinal cord injury. After the cystolithotomy, the removed stone weight was 280 g with a size of 5.5x4.2x3.6 cm. It should always be considered that very large bladder stones may render fatal clinical outcomes, though rarely. We aimed to emphasize the importance of periodic urinary system follow-up of patients with spinal cord injury.

 


 

Turkish

 

Başlık: Omurilik Yaralanmalı Hastada Dev Mesane Taşına Bağlı Gelişen Akut Böbrek Yetmezliği ve Ürosepsis

 

Anahtar kelimeler: Dev mesane taşı, akut böbrek yetmezliği, ürosepsis, omurilik yaralanması

 

Mesane taşları, tüm üriner sistem taşlarının %5’ini oluşturur. Sıklıkla ileri yaşlı erkeklerde görülürler ve prostat hiperplazisi, nörojenik mesane gibi infravezikal obstrüksiyonlara sekonder oluşurlar. Genellikle mesane taşları spontan olarak atılabilmekle birlikte büyük taşlar mesanede tam obstrüksiyona neden olarak idrar çıkımını engelleyip, akut idrar retansiyonuna neden olabilirler. Ayrıca dev mesane taşları, tek taraflı ya da iki taraflı üreterohidronefroza neden olabilmektedir. Dev mesane taşları nadiren böbrek yetmezliğine sebep olabilir. Bu olgu sunumunda, omurilik yaralanması sonucu kalıcı sonda kullanan genç erkek hastada dev mesane taşına bağlı gelişen akut böbrek yetmezliği ve ürosepsis kliniğini sunduk. Yapılan sistolitotomide alınan taşın ağırlığı 280 gr, boyutları 5,5x4,2x3,6 cm idi. Dev mesane taşlarının nadir de olsa hayatı tehdit eden klinik tablolara sebep olabileceği akılda tutulmalıdır. Omurilik yaralanma sonrası periyodik üriner sistem takibinin önemini bu olgu ile bir kez daha vurgulamak istedik.

 

Keywords : Words: Giant bladder stone, acute renal failure, urosepsis, spinal cord injury