Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 1

Efficacy of Core-Stabilization Exercise and Its Comparison with Home-Based Conventional Exercise in Low Back Pain Patients

Alev Alp 1 ,Gönen Mengi 2 ,Ahmet Hazım Avşaroğlu 2 ,Muharrem Mert 2 ,Deniz Sığırlı 3
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Uludağ University Faculty of Medicine, Bursa, Turkey
2 Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Uludag University Faculty of Medicine, Bursa, Turkey
3 Department of Biostatistics, Uludağ University Faculty of Medicine, Bursa, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2014.26817

Objective: To investigate the efficacy of core-stabilization exercise (SE) and to compare it with home-based conventional exercise (HE) in patients with chronic low-back pain (LBP).

 

Material and Methods: The study was performed with 48 female chronic LBP patients who attended to our outpatient unit. The patients were randomized into SE (n=24) and home-based HE (n=24) groups. The patients in the SE group participated in sessions of supervised group exercise for 6 weeks, 3 times a week and 60 minutes a day. The patients in the HE group were told to do daily conventional exercises for 6 weeks, and they were checked by telephone calls. The patients were assessed before and after the program at the third month with the visual analogue scale (VAS), Rolland-Morris Disability Questionnaire (RM), SF-36, Kraus-Weber test (KW), Sorensen test (ST), and timed sit to stand test (TSS).

 

Results: Following the exercise program, there was improvement in all of the variables in the SE group. In the HE group, there was also improvement in all of the variables, except ST and SF-36 pain and social function. When the groups were compared with each other, the SE group was superior to the HE group in the improvement of ST and SF-36 physical function.

 

Conclusion: Though both of the exercise programs were both found to be effective concerning the areas of pain, endurance, function, and daily living in patients with chronic LBP, the SE group was superior to the HE group in the endurance of dorsal extensors and in the improvement of physical role limitation.

 


 

Turkish

 

Başlık: Bel Ağrılı Hastalarda Core Stabilizasyon Egzersizi Etkinliği ve Konvansiyonel Ev Egzersiz Programı ile Karşılaştırılması

 

Anahtar kelimeler: Bel ağrısı, egzersiz, günlük yaşam aktiviteleri

 

Amaç: Kronik bel ağrılı hastalarda Core stabilizasyon egzersizi (SE) etkinliğini araştırmak ve konvansiyonel ev egzersiz (EE) programı ile karşılaştırmaktır.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışma, polikliniğimize başvuran kronik bel ağrılı hastalardan 48 kadın hasta ile yapıldı. Hastalar SE (n=24) ve EE (n=24) olmak üzere 2 gruba randomize edildiler. SE grubundaki hastalar, 6 hafta süreyle haftada 3 gün ve günde 60 dk olmak üzere süpervizör eşliğinde toplu egzersiz seanslarına katıldılar. EE grubuna ise, 6 hafta boyunca günlük konvansiyonel ev egzersizleri yapmaları söylendi ve telefon görüşmeleriyle yapıp yapmadıkları kontrol edildi. Hastalar egzersiz programından önce ve sonra olmak üzere 3. ay sonunda Vizüel Analog Skala (VAS), Roland -Morris Dizabilite Anketi (RM), SF36, Kraus-Weber testi (KW), Sorensen testi ve zamanlı oturup kalkma testi (TSS) ile değerlendirildiler.

 

Bulgular: Tüm hastalar programı tamamladı. SE grubunda egzersiz sonrası tüm parametrelerde; VAS, RM, KW, Sorensen testi, TSS ve SF36 alt gruplarının tümünde iyileşme gözlendi. EE grubunda Sorensen testi ile SF-36 ağrı ve sosyal fonksiyon skorları dışındaki tüm parametrelerde düzelme saptandı. Gruplar fark skorlarıyla karşılaştırıldığında, SE grubu Sorensen testi ve SF-36 fiziksel rol kısıtlaması skorları bakımından EE grubuna göre üstün bulundu.

 

Sonuç: Kronik bel ağrılı kadın hastalarda her iki egzersiz programı da endurans, fonksiyon ve günlük yaşam aktivitelerini iyileştirmede etkili bulunurken, iki grup kıyaslandığında; SE grubu dorsal ekstansör kas enduransı ve fiziksel rol kısıtlaması parametrelerindeki iyileşme bakımından EE grubuna göre üstün bulundu.

Keywords : Activities of daily living, exercise, low back pai