Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation
Kronik Diz Osteoartritinde Geniküler Sinirine Radyofrekans Termokoagülasyonu: Yeni Tedavi Alternatifi: Bir Pilot Çalışma
Sinem Sarı 1 ,Pınar Özlülerden 2 ,Pınar Özlülerden 2 ,Pınar Özlülerden 3 ,İmran Kurt 4 ,Ufuk Efe 1
1 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
2 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, Aydın, Türkiye
3 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
4 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstatistik Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
Amaç: Diz osteoartriti (OA) tüm dünyada özellikle yaşlı popülasyonda ağrı ve fonksiyon kaybına yol açan çok sık görülen kas-iskelet sistemi sorunlarından biridir. Tedavisinde çeşitli yöntemler denenmektedir. Dizdeki geniküler sinire radyofrekans termokoagülasyon (GSRFT) uygulaması son yıllarda tanımlanan alternatif tedavi yöntemlerinden biridir. Çalışmamızda GSRFT uygulamasının diz OA ağrısı ve fonksiyon kaybı üzerine etkinliğini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: En az 3 aydır devam eden ve konservatif tedavilere yanıt alınamayan diz OA ağrısına sahip 40 hasta çalışmaya dahil edildi. Bütün hastalara floroskopi altında GSRFT işlemi uyulandı. Hastalara işlem öncesi, işlem sonrası 1. ay ve 3. ay Vizüel analog skala (VAS) ve Western Ontario and McMaster Universities (WOMAC) indeksi uygulandı. İşlem öncesine göre 1.ay ve 3. aydaki ağrı ve fonksiyon durumları değerlendirildi.

Bulgular: Hastalarda GSRFT sonrası 1. ve 3.ay VAS-ağrı ve değerlerinde anlamlı belirgin düşme görüldü (p<0,001). Bununla birlikte 3. ay hastaların yarısından fazlasında VAS değerleri 4 ve üzerindeydi. WOMAC ağrı, tutukluk, fonksiyon alt gruplarında ve WOMAC toplam skorunda 1. ve 3. aylardaki azalma anlamlıydı (p<0,001). Hastaların hiçbirinde yan etkiye rastlanmadı.

Sonuç: Çalışmamızın sonucunda GSRFT uygulamasının kronik diz OA ağrısı ve fonksiyon kaybında etkili, minimal invaziv bir yöntem olduğunu düşünmekteyiz. Fakat bu bulgular kontrollü, randomize ve daha büyük gruplar üzerinde daha uzun dönem yapılan çalışmalarla desteklenmelidir. Keywords : Diz, osteoartrit, radyofrekans termokoagülasyon, geniküler sinir