Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 , Vol 62 , Num 4

Spina bifidalı çocuklarda lezyon seviyesine göre oturma becerisi ve üst ekstremite fonksiyonlarının incelenmesi

Evrim Karadağ Saygı 1 ,Tuğba Özsoy 1 ,Şule Başkaya 2 ,Ceren Çiçek 2 ,Özgür Honaç 2 ,Gülfiliz Devecioğlu 2 ,İbrahim Gökçe 3
1 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, (Öğrenci), İstanbul, Türkiye
3 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tftrd.2016.01979 Amaç: Bu çalışmada spina bifidalı (SB) çocuklarda lezyon seviyesine göre ambulasyon becerileri, oturma dengesi ve üst ekstremite fonksiyonları değerlendirildi.

Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya 90 SB hastası (44 erkek, 46 kız; ort. yaş 7 yıl; dağılım 4-12 yıl) ve yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş 42 sağlıklı çocuk (20 erkek, 22 kız; ort. yaş 7.5 yıl; dağılım 4-12 yıl) dahil edildi. Hastaların ambulasyon becerileri ve el fonksiyon düzeyleri incelendi. Üst ekstremite değerlendirmeleri kutu blok testi (KBT), dokuz delik tahta testi (DDTT) ve dinamometre ile yapıldı.

Bulgular: Spina bifida hastalarının DDTT, KBT performansları, sağlıklı kontrollere kıyasla, daha kötü ve el kavrama güçleri daha zayıftı. Şant varlığı, üst ekstremite fonksiyonlarını olumsuz etkileyen önemli bir faktör olarak tespit edildi; ancak şantı olmayan SB’li hastaların testlerdeki performansı da, sağlıklı kontrollere kıyasla, daha kötüydü. Lezyon seviyesi yükseldikçe, ambulasyonun kötüleştiği ve oturma becerisinin olumsuz etkilendiği gözlendi. Ambulasyon becerisi ile oturma süresi de ilişki bulundu.

Sonuç: Spina bifidalı hastaların ambulasyon sorunlarının yanı sıra oturma becerileri ve üst ekstremite fonksiyonlarında da sorun vardır. Değerlendirme sırasında, özellikle şantı olan SB’li hastalarda bu noktalar gözden kaçırılmamalı ve üst ekstremite ve gövde dengesine yönelik çalışmalar da programda yer almalıdır. Keywords : Ambulasyon, oturma dengesi, spina bifida, üst ekstremite fonksiyonu