Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 , Vol 62 , Num 2

Osteoporoz oluşturulan sıçanlarda zoledronik asit ve egzersizin kemik mineral yoğunluğu ve biyomekaniği üzerine etkilerinin karşılaştırılması

Murat Gürger 1 ,Gürkan Akgöl 2 ,Mustafa Ulaş 3 ,Remzi Atılgan 4 ,Arif Gülkesen 2
1 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
3 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
4 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
DOI : 10.5606/tftrd.2016.22804 Amaç: Bu çalışmada osteoporoz oluşturulan sıçanlarda zoledronik asit ve egzersizin kemik mineral yoğunluğu (KMY) ve biyomekaniği üzerine olan etkileri karşılaştırıldı.

Gereç ve yöntemler: Çalışmaya 32 adet üç aylık dişi Wistar albino sıçan alındı. Kontrol grubuna (n=8) yalnızca cilt insizyonu yapıldı. Overektomize edilen sıçanlara iki ay sonra KMY ölçümü yapıldı. Osteopeni saptanan sıçanlar rastgele üç gruba ayrıldı. Birinci gruba (n=8) tek doz 0.1 mg/kg intravenöz zoledronik asit, ikinci gruba (n=8) treadmill egzersiz testi uygulandı. Üçüncü gruba ise (n=8), ilaç ve egzersiz uygulanmadı. On iki hafta sonunda sıçanların tümü sakrifiye edildi. Sağ femurların KMY ölçümü yapıldı. Sol femurlara ise üç nokta eğme testi yapıldı.

Bulgular: Cerrahi menopozdan 12 hafta sonra ortalama KMY değerleri, diğer gruplara kıyasla, kontrol grubunda anlamlı düzeyde daha yüksekti (p<0.05). En düşük KMY değerleri overektomi grubunda bulundu (p<0.05). Zoledronik asit grubu ve egzersiz grubunun KMY değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05). Kontrol grubundaki örneklerin ortalama maksimum stres değerleri, diğer gruplara kıyasla, anlamlı düzeyde daha yüksekti (p<0.05). Kontrol grubundaki ortalama maksimum gerilme değeri, zoledronik asit grubu ve overektomi grubuna kıyasla, daha yüksekti (p<0.05). Overektomi grubu, diğer gruplara kıyasla, daha zayıf biyomekanik dayanıma sahipti. Egzersiz grubunun maksimum gerilme değerleri, zoledronik asit grubu ve overektomi gruplarına kıyasla, anlamlı düzeyde daha yüksek bulundu (p<0.05).

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız, osteoporozun tedavisinde ve önlenmesinde egzersizin zoledronik asit tedavisi kadar etkili olduğunu göstermektedir. Keywords : Biyomekanik; egzersiz; osteoporoz; zoledronik asit