Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 , Vol 62 , Num 1

Kapalı kinetik zincir egzersizinin kıkırdak morfolojisine etkileri: mit mi, gerçek mi? Randomize kontrollü klinik çalışma

Ümit Dinçer 1 ,Serkan Arıbal 2 ,Hasan Saygın 2 ,Mehmet İncedayı 2 ,Osman Rodop 3
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Haydarpaşa Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2 Department of Radiology, Haydarpaşa Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3 Department of Orthopedics and Traumatology, Haydarpaşa Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2015.93899 Amaç: Bu çalışmada kinetik zincir egzersizlerinin eklem kıkırdağı üzerindeki etkileri araştırıldı ve grad I-III diz osteoartriti (OA) olan hastalarda kıkırdak tamirinin mümkün olup olmadığı değerlendirildi.

Hastalar ve yöntemler: Aralık 2011 - Mayıs 2013 tarihleri arasında, grad I-III OA’lı toplam 35 hasta çalışmaya alındı. Hastalar grup 1 (egzersiz grubu, n=19) ve grup 2 (kontrol grubu, n=16) olmak üzere, rastgele iki gruba ayrıldı. Grup 1’deki hastalara hastanede fizyoterapistler gözetiminde üç hafta boyunca kapalı kinetik zincir egzersizleri, transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu (TENS) ve sıcak paket; ardından dokuz hafta boyunca ev egzersizi uygulandı. Grup 2’deki hastalar üç hafta süreyle TENS + sıcak paket ile tedavi edildi. Tüm hastalar başlangıçta ve 12. haftada manyetik rezonans görüntüleme yöntemi ile değerlendirildi. Kıkırdak hacmi ve kalınlığındaki başlıca artış analiz edildi. Her iki grup ağrı ve işlevsellik açısından da değerlendirildi.

Bulgular: Grup 1’de tedavi öncesi ve sonrası total kıkırdak hacmi (4594.73 mm3’ten 4866.80 mm3’e) ve medial ve lateral tibial plato kıkırdak kalınlığı (sırasıyla 2.06 mm’den 2.10 mm’ye, ve 2.30 mm’den 2.35 mm’ye) açısından anlamlı bir fark yoktu (sırasıyla, p=0.505, p=0.450, p=0.161). Benzer şekilde, gruplar arasında tedavi öncesi ve sonrası kıkırdak hacmi ve kalınlığı (p>0.05) açısından da anlamlı bir fark gözlenmedi (p>0.05). İşlevsellik açısından, egzersiz grubu ve kontrol grubu arasında da anlamlı bir farka rastlanmadı (p<0.05).

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız, kapalı kinetik zincir egzersizlerinin kıkırdak hacmi veya morfolojisi üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını göstermektedir. Keywords : Egzersiz; diz kıkırdağı; manyetik rezonans görüntüleme; osteoartrit