Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 , Vol 62 , Num 4

Diyabetli Yaşlılarda Denge ve Düşme Korkusu: Diyabetli Olmayan Yaşlılarla Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Berna TANDER 1 ,Ayşegül ATMACA 2 ,Yasemin ULUS 1 ,Çiğdem TURA 2 ,Yeşim AKYOL 1 ,Ömer KURU 1
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun, Turkey
2 Department of Endocrinology and Metabolism, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2015.77861 Amaç: Bu çalışmada diyabetli olan ve olmayan yaşlılarda denge ve düşme korkusu (DK) ve yaşlı diyabetli hastalarda denge ve DK’ye etki eden parametreler değerlendirildi.

Hastalar ve yöntemler: Haziran 2013 - Nisan 2014 tarihleri arasında, toplam 100 diyabetli hasta (37 erkek, 63 kadın; ort. yaş 66.8±4.3 yıl; dağılım 60-83 yıl) ve 101 diyabetli olmayan yaşlı kontrol (35 erkek, 66 kadın; ort. yaş 68.0±4.3 yıl; dağılım 64-81 yıl) çalışmaya alındı. Düşme korkusu [Uluslararası Düşme Etkinlik Skalası (UDES)], nöropatik ağrı [Leeds Nöropatik Semptomlar-Bulgular Değerlendirme (LANSS)] mobilite [Kalk ve Yürü Testi (KYT)], denge [Berg Denge Skalası (BDS)], Tek Bacak Üzerinde Durma Testi (TBÜDT), özürlülük düzeyi [Modifiye Barthel İndeksi (MBİ)], depresyon [Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ)] ve anksiyete [Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ)] ile değerlendirildi.

Bulgular: Hastalarda KYT, BDÖ, BAÖ ve UDES skorları anlamlı olarak yüksek, BDS, TBÜDT ve MBİ skorları anlamlı olarak düşüktü. Diyabetik hastalarda nöropatik ağrının, hipertansiyonun ve kardiyovasküler hastalığın BDS ve UDES skorları üzerinde önemli etkisi vardı. Diyabetik hastalarda TBÜDT, KYT ve UDES, BDS ile anlamlı olarak ilişkiliydi. Hastalarda UDES skoru HbA1c, MBİ ve BDS ile anlamlı olarak ilişkiliydi.

Sonuç: Yaşlı diyabetliler artmış düşme korkusu ve denge sorunlarına sahiptir. Kontrolsüz diyabet, kardiyovasküler sorunlar ve nöropatik ağrının denge ve DK üzerine olumsuz etkisi bulunmaktadır. Yaşlı diyabetik hastaların izleminde fiziyatrist de rol almalıdır. Keywords : Yaşlanma; denge; diyabetes mellitus; emosyonel durum; düşme korkusu