Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 , Vol 62 , Num 2

Vertebrobaziler yetmezlik bulguları ile semptomatik Kimmerle anomalisi: Olgu sunumu

Rabia Terzi 1 ,Tülay Özer 2
1 Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Kocaeli, Türkiye
2 Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Kocaeli, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2015.08068 Kimmerle anomalisi atlasın anotomik bir varyantıdır. Bu yazıda, vertebrobaziler yetmezlik bulguları ile semptomatik olarak seyreden iki taraflı komplet Kimmerle anomalisi olan 28 yaşında bir kadın hasta sunuldu. Özellikle boyun ağrısıyla birlikte vertigo, baş ağrısı, bulantı, yüzde parestezi ile gelen ve semptomları açıklanamayan hastalarda, bu anomali akılda tutulmalıdır. Servikal manipülasyon, cerrahi ve tekrarlayan travmalarda, hastalar vertebral arter hasarı olasılığı konusunda bilgilendirilmelidir. Keywords : Atlas; bilgisayarlı tomografi; Kimmerle anomalisi; vertebrobaziler yetmezlik