Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 4

İnme Hastalarında Yürütücü Fonksiyonların Niteliği ile Fonksiyonel Bağımsızlık Arasındaki Korelasyon

Sladjana ARSIC 1 ,Fadilj EMINOVIC 2 ,Ljubica KONSTANTINOVIC 3 ,Dragan PAVLOVIC 2 ,Dragana KLJAJIC 1 ,Mile DESPOTOVIC 1
1 High Medical School of Professional Studies, Cuprija, Serbia
2 Faculty of Special Education and Rehabilitation, University of Belgrade, Serbia
3 Faculty of Medicine, University of Belgrade, Serbia
DOI : 10.5152/tftrd.2015.25932 Amaç: İnme hastalarının rehabilitasyonu karmaşıktır. Fonksiyonel bağımsızlığın niteliği ile korunan yürütücü ve bilişsel fonksiyonların derecesi arasında bir ilişki olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, inme hastalarının rehabilitasyonu boyunca ulaşılan fonksiyonel bağımsızlığın düzeyi ile yürütücü ve bilişsel fonksiyonların niteliği arasındaki potansiyel korelasyonu araştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya rehabilitasyon boyunca değerlendirilen 50 inme hastası ve Gerontoloji Merkezinden rastgele seçilmiş, teşhis edilmiş herhangi bir nörolojik hasarı olmayan 50 kişi kontrol grubu olarak dahil edildi. Çalışmada, yürütücü fonksiyonların değerlendirilmesi için Wisconsin Kart Eşleme Testi (Wisconsin Card Sorting Test, WCST), bilişsel durumun değerlendirilmesinde Mini Mental Durum Değerlendirme Testi (Mini-Mental State Examination, MMSE), ve fonksiyonel bağımsızlık değerlendirmesi için Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (Functional Independence Measure, FIM) kullanıldı. İstatiksel analiz için, bağımsız iki değişkeni karşılaştırmak amacıyla Mann-Whitney U test, kanonik korelasyon analizi ve χ2-test kullanıldı.

Bulgular: Çalışma sonuçlarımız iki grup arasında değerlendirilen tüm fonksiyonlar açısından istatiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu göstermiştir (p<,001). İnme hastalarında yürütücü fonksiyonlar ile ulaşılan fonksiyonel bağımsızlık arasında pozitif bir korelasyon görülmüştür (p<,001). Aynı zamanda, inme hastalarında, bilişsel fonksiyonlar ile fonksiyonel bağımsızlık arasında da pozitif bir korelasyon izlenmiştir.

Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre, düşük yürütücü fonksiyon skorlarına sahip inme hastaları aynı zamanda daha az fonksiyonel bağımsızlık sergilemektedirler. Mevcut bilişsel bozukluğu olan inme hastalarında, bilişsel bozukluğu olmayanlarla kıyaslandığında, tüm alanlarda daha düşük fonksiyonel bağımsızlık görülmektedir. Keywords : İnme, yürütücü fonksiyonlar, bilişsel fonksiyonlar, fonksiyonel bağımsızlık