Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 4

Kalça Kırığı olan Hastalar Kırıktan Önceki Gün Değerlendirilseydi FRAX® Yüksek Riski Tanımlayabilecek Miydi?

Figen KOÇYİĞİT 1 ,Merve ACAR 2 ,Meltem BAYDAR 2 ,Ersin KUYUCU 3 ,Ali KOÇYİĞİT 4
1 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Denizli State Hospital, Denizli, Turkey
2 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Clinic a Medical Center, Samsun, Turkey
3 Clinic of Orthopedics and Traumatology, Denizli State Hospital, Denizli, Turkey
4 Clinic of Radiology, Pamukkale University Hospital, Denizli, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2015.32549 Amaç: Çalışmamızın amacı kalça kırığı geçiren kişilerde 10 yıllık majör osteoporotik ve kalça kırığı risklerini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya yeni kalça kırığı geçiren 58 hasta (32 erkek, 26 kadın, ortalama yaş 79,1 yıl) dahil edildi. Yatak başında uygulanan bir anket ile FRAX® değişkenleri ve düşme sıklığı sorgulandı. FRAX 10 yıllık majör osteoporotik ve kalça kırığı olasılıkları hesaplandı. Farklı yaş gruplarını karşılaştırmak için istatistiksel analiz yapıldı (60-69 yaş, 70-79 yaş ve ≥ 80 yaş).

Bulgular: Ortalama 10 yıllık majör osteoporotik ve kalça kırığı riskleri sırasıyla %13,9 ve %78 olarak bulundu. Eğer FRAX değerleri kırıktan 1 gün önce elde edilmiş olsa idi, National Osteoporosis Foundation kılavuzuna göre değerlendirme yapıldığında, majör osteoporotik kırık riskine göre hastaların %75,8’ine, majör kalça kırığı riskine göre ise hastaların %18,9’una tedavi önerilmeyecekti. Yaş grupları arasında 10 yıllık majör osteoporotik kırık ve kalça kırığı olasılığı ve düşme sıklığına göre anlamlı farklılık saptandı (sırasıyla, p<0,001, p<0,001 ve p=0,005).

Sonuç: Çalışmamızda sık düşme hikayesi olan daha genç hastalarda 10 yıllık majör osteoporotik kırık riskinin değerlendirmesinde FRAX® yetersiz kalabilmekte ve yüksek risk hastaların tespitini iyileştirmediği görülebilmektedir. Mevcut FRAX® yöntemi kullanılarak elde edilen 10 yıllık kalça kırığı olasılığı risk altındaki popülasyonu çok daha etkili tanımlayabilir. Keywords : Kırık riski, FRAX®, osteoporoz, FRAX® Türk eşik değerleri