Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation , Vol , Num

Hemiplejik Hastaların Aile Üyelerinin Anksiyete ve Umutsuzluk Düzeylerine Afazinin Etkisi

Pelin Piştav Akmeşe 1 ,Güldal Funda Nakipoğlu Yüzer 2 ,Nermin Altınok 3 ,Neşe Özgirgin 4
1 Speech Therapy Unit, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2015.80008

Amaç: Çalışmamızda amacımız; serebrovasküler olay sonrasında hemipleji gelişmiş afazik olan ve olmayan hastaların bakımlarını üstlenen birinci derece yakınlarının durumluk-sürekli anksiyete ve umutsuzluk düzeylerini araştırmaktır.   

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 20 afazik ve 20 afazik olmayan olmak üzere toplam 40 hemiplejik hasta ve bu hastaların bakımlarını üstlenen 40 birinci derece yakını dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri kaydedildi. Aynı araştırmacı tarafından hastaların afazik olup olmadığını belirlemek için Gülhane Afazi Testi (GAT), hemiplejik hastalarının bakımlarını üstlenen birinci derece yakınlarının anksiyete düzeyini belirmek için Beck Durumluk-Sürekli Anksiyete Ölçeği ve umutsuzluk düzeyini belirlemek için Beck Umutsuzluk Ölçeği uygulandı.       

 

Bulgular: Afazik olan hastaların yaş ortalaması 54,10±14,18 yıl ve afazik olmayan hastalarının yaş ortalaması 66,70±13,44 yıl idi. Her iki grupta da hastaların 8’i (%40) kadın ve 12’si (%60) erkekti. Hastaların bakımını üstelenen birinci derece yakınlarının tamamı kadındı. Ölçeklerin puan ortalamaları; afazik grupta durumluk anksiyete için 47,8+6,64 (35-57), sürekli anksiyete için 52,25+7,91 (39-64), umutsuzluk için ise 11,65+1,81 (8-15); afazik olmayan grupta ise durumluk anksiyete için 42,20+7,68 (29-59), sürekli anksiyete için 49,25+11,27 (27-71), umutsuzluk için ise 12,05+2,16 (8-16) olarak bulundu. Afazik olan ve olmayan hemiplejik hastaların bakımlarını üstlenen birinci derece yakınlarının sürekli anksiyete düzeyi ve umutsuzluk düzeyi arasında anlamlı bir farklılık bulunmazken (p>0,05), durumluk anksiyete düzeyleri arasında anlamlı farklılık (p<0,05) bulundu.   

 

Sonuç: Hemiplejik hastaların bakımlarını üstlenen birinci derece yakınlarının sürekli anksiyete ve umutsuzluk düzeyinin hastanın afazik olup olmamasından etkilenmediği ancak durumluk anksiyete düzeyinin afazik hastaların yakınlarında daha yüksek olduğu saptandı.   

Keywords : Afazi, anksiyete, hemipleji, umutsuzluk