Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 3

Post-Akut Rehabilitasyon Bakımında olan Yaşlı Yatan Hastalar Arasında Advers Olayların İnsidansı ve Belirleyicileri: Prospektif Gözlemsel Çalışma

Francesc Medına-Mırapeıx 1 ,Mariano Gacto-Sánchez 2 ,Francisco Javier Jımeno-Serrano 1 , Pilar Escolar-Reına 1
1 Department of Physical Therapy, University of Murcia, Murcia, Spai
2 Department of Physical Therapy, Euses - University of Girona, Girona, Spai
DOI : 10.5152/tftrd.2015.44522

Amaç: Hastanede kalış süresince advers olayların insidans hızlarını ve belirleyicilerini tespit etmek. 75 yaş altı hastalar ve 75 yaş ve üzerindeki yaşlı hastalar arasında advers olayların insidans hızlarını karşılaştırmak.

 

Gereç ve Yöntemler: Bir devlet hastanesinin rehabilitasyon ünitesinde, 65 yaşından daha yaşlı 216 kişilik yatan hasta örnekleminde prospektif kohort çalışması yapıldı. Advers olaylar bildirildi ve kısaca tarif edildi. Başlangıçta, advers olayların ortaya çıkması ile potansiyel olarak ilişkili değişkenler ölçüldü.

 

Bulgular: Yirmi altı hasta (%12) advers olay yaşadı. Düşme ile ilgili olaylar en sık (%8,3) görüldü. ≥75 yaş hastalar <75 yaş olanlara kıyasla daha yüksek sayıda advers olay yaşadı (%4,3’e karşılık %15,6, p=0,02). Çok değişkenli lojistik regresyon modelleri uygulandığında yaş düşmeyle ilgili olaylar ile güçlü bir ilişki gösterdi (odss oranı=1,1; %95 güven aralığı=1,02-1,17) ve tüm olaylar kombine edildiğinde tümüyle güçlü bir ilişki gösterdi (odds oranı=1,06; %95 güven aralığı=1,03-1,12).

 

Sonuç: Bu çalışma, akut hastanelerinin rehabilitasyon ünitelerinde post-akut bakım alan yaşlı hastalarda advers olayların (özellikle düşmeyle ilgili olaylar) ortaya çıkması konusunda kanıt sağlamaktadır. Ayrıca bazı yaşlı hastaların (özellikle 75 yaş ve üzeri olanların) advers olay yaşamalarının daha muhtemel olduğunu göstermektedir. Hasta güvenliğini sağlamak amacıyla maruz kalınan olayları azaltmaya ihtiyaç bulunmaktadır.

Keywords : Kazara düşme, hasta bakımı, hasta güvenliği, rehabilitasyon, risk yönetimi