Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 , Vol 62 , Num 1

Aşırı aktif mesane belirtileri olan inme hastalarında ürodinamik bulgular

Koray Aydemir 1 ,Emre Adıgüzel 1 ,Bilge Yılmaz 1
1 Gulhane Military Medical Academy, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Turkish Armed Forces Rehabilitation Center, Ankara, Turkey DOI : 10.5152/tftrd.2015.84479 Amaç: Bu çalışmada inme hastalarında beyindeki lezyon yerinin mesane fonksiyonları üzerine olan etkisi belirlendi.

Hastalar ve yöntemler: Bu çalışmada aşırı aktif mesanesi olan, iskemik ve hemorajik inmeli toplam 51 hastanın (34 erkek, 17 kadın; ort. yaş 65.8±16.2 yıl; dağılım: 13-88 yıl) tıbbi kayıtları ve ürodinamik verileri retrospektif olarak incelendi. İnme yerleri, Oxfordshire Topluluğu İnme Projesi inme alt tiplerine göre sınıflandırıldı. Ürodinamik parametreler arasında ilk mesane doluluk hissi, maksimum mesane hacmi, maksimum detrüsör basıncı, detrüsör kompliyansı, rezidüel hacim, ortalama akış hızı, işeme hacmi, işeme zamanı, normal sıkışma ve çok sıkışma hacimleri yer almaktaydı. Hastalar cinsiyete göre de sınıflandırıldı ve beyin lezyon lateralitesi açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Otuz altı hasta iskemik, 15 hasta hemorajik inme geçirmişti. İnmeden ürodinamik çalışmalara kadar geçen ortalama süre, 396.9±713.8 gündü. Maksimum detrüsör basıncı, erkeklerde anlamlı düzeyde yüksek oranlar ile cinsiyet ile ilişkilendirildi (p=0.028). Rezidüel hacim, sol hemiplejik gruba kıyasla, sağ hemiplejik grupta anlamlı düzeyde daha yüksekti (p=0.007). İşeme hacmi, sol hemiplejik gruba kıyasla, sağ hemiplejik grupta anlamlı düzeyde daha düşüktü (p=0.007). Sağ hemiplejik erkek grubunda, ilk mesane doluluk hissinde gecikme vardı, rezidüel hacim daha yüksekti ve işeme hacmi daha düşüktü (sırasıyla p=0.045, p=0.01 ve p=0.043). Sağ hemiplejik kadın grubunda, işeme hacmi, sol hemiplejik kadın grubuna kıyasla, daha düşüktü (p=0.024).

Sonuç: Çalışma bulgularımız, sağ ve sol serebral hemisferik infarktı arasında ürodinamik parametreleri açısından anlamlı farklılıklar olduğunu göstermektedir. Bu bulgular, tek taraflı hemisferik inmeli hastalarda ürodinamik bulguların lezyon lateralitesine göre karakterize olduğuna işaret etmektedir. Ancak, bu bulguları doğrulamak için geniş ölçekli başka çalışmalara ihtiyaç vardır. Keywords : İnme; üriner inkontinans; ürodinamik çalışma