Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 2

Total Diz Artroplastili Hastalarda Hastanede Yapılan Rehabilitasyonun Fonksiyonel Sonuçlar ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Ahmet Özgür Yıldırım 1 ,Öznur Öken 2 ,Özdamar Fuad Öken 1 ,Belma Füsun Köseoğlu 2 ,Nebahat Sezer 3 ,Ahmet Uçaner 1
1 Clinic of Orthopaedia and Traumatology, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2015.68790

Amaç: Total diz artroplastisi (TDA) geçiren hastalarda hastanede yapılan rehabilitasyon programının fonksiyonel sonuçlar ve yaşam kalitesi üzerine etkilerini araştırmaktı. 

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya TDA geçirmiş 374 hasta (307 kadın, 67 erkek) dahil edildi.  Grup I’deki hastalara  (n=123) FTR hastanesinde yatarak rehabilitasyon programı uygulanırken Grup II’deki hastalara (n=251) ev egzersiz programı verildi. Sonuç ölçekleri olarak  istirahatteki diz ağrısı, Diz Cemiyeti’nin diz ve fonksiyonel skorları, Short-Form-36 (SF-36) sorgulaması kullanıldı.

 

Bulgular: SF-36’nın Fiziksel Komponent (PCS) skorlarındaki iyileşme yüzdesi hastanede yapılan rehabilitasyon grubundaki hastalarda, ev egzersiz grubundaki hastalara göre anlamlı oranda yüksekti, ancak  Mental Komponent skorlarında (MCS) gruplar arasında anlamlı fark saptanamadı (p=0,001 ve p>0,05, sırasıyla). Diz ağrısı ve diz cemiyeti skorları açısından iyileşme yüzdesinde, gruplar arasında fark yoktu (p>0,05).

 

Sonuç: Sonuçlar gösterdi ki; total diz artroplastisi sonrası hastanede yapılan rehabilitasyon programı, fonksiyonel durum açısından ev egzersiz programından daha etkilidir. 

Keywords : Total diz artroplastisi, ev temelli rehabilitasyon, inpatient rehabilitasyo