Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation , Vol , Num

Serebral Palsili Çocuklarda Kaba Motor Fonksiyon Sınıflama Sistemi ile Uygulanan Tedavi Yöntemleri Arasındaki İlişki

Sumru Özel 1 ,Canan Çulha 1 ,Sibel Ünsal-Delialioğlu 2 ,İlker Fatih Sarı 3 ,Kurtuluş Köklü 1
1 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2015.09069

Amaç: Birinci amacımız Serebral palsili (SP) çocuklarda uygulanan tedavi yöntemleri ile Kaba Motor Fonksiyon Sınıflama Sistemi (KMFSS) seviyeleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. İkinci amacımız tedavi yöntemlerinin KMFSS seviyelerine göre dağılımlarının, Botulinum toksin (Btx) kullanımı ile ilgili Avrupa Bildirisinde yer alan SP tedavi yöntemleri- kaba motor fonksiyon grafikleriyle karşılaştırmaktır. 


Gereç ve Yöntemler: SP tanısı ile hastanemiz pediatrik rehabilitasyon ünitesinde yatarak tedavi gören 187 çocuk hastanın dosya bilgileri tarandı. Demografik ve hastalara uygulanan tedavi yöntemleri (fizik tedavi ve rehabilitasyon, ortez, oral antispastik tedavi, Btx, ortopedik cerrahi tedavi) kaydedildi. SP şiddetini belirlemede KMFSS kullanıldı. 


Bulgular: 187 SP’li çocuğun 108’i (57,8) erkek, 79’u (%42,2) kızdı. Yaş ortalamaları 7,01±3,0 yıldı. KMFSS’ye göre hastaların büyük bölümü seviye 3, (%29,4) ve seviye 4 (%29,9) idi. Hastaların tamamına fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulanmıştı. KMFSS’ye göre ayak-ayak bileği ortezi (AFO) kullanımı seviye 2 (%71,4) ve seviye 3’de (%43,6), oral antispastik ilaç kullanımı seviye 3 (%27,3) ve seviye 4 (25) de, Btx uygulaması seviye 1 (%66,7) ve seviye 3’te (%74,5), ortopedik cerrahi uygulaması seviye 3 (%27,3) ve seviye 4’te (%28,6) en fazlaydı. KMFSS seviyelerine göre AFO kullanımı (p=0,001) ve Btx uygulaması (p=0,001) yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark saptanırken oral antispastik tedavi (p=0,28) ve ortopedik cerrahi (p=0,10) uygulamaları yönünden anlamlı fark saptanmamıştır. Uyguladığımız tedavilerden; fizik tedavi ve rehabilitasyon, oral antispastik ilaç kullanımı ve Btx uygulamasının KMFSS seviyelerine göre dağılımlarının Avrupa Bildirisinde yer alan tedavi önerileri ile uyumlu olduğunu gözlemledik.

 


Sonuç: SP’li çocukların KMFSS seviyeleri gözönünde bulundurularak multidisipliner rehabilitasyon programı oluşturulmalıdır. Sonuçlarımız SP’li çocukların ailelerine, uygulanacak multidisipliner tedavi planını açıklamakta yardımcı olacaktır.

Keywords : Serebral palsi, kaba motor fonksiyon sınıflama sistemi, tedavi