Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 1

İdiopatik Karpal Tünel Sendromunda Karpal Kemik Mobilizasyon ve Gece Splinti Kombinasyonunun Etkinliği

Berna Günay 1 ,Alev Alp 1
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Uludağ University Faculty of Medicine, Bursa, Turkey DOI : 10.5152/tftrd.2015.70446

Amaç: Karpal Tünel Sendromunda (KTS), Karpal Kemik Mobilizasyonu (KKM) ile birlikte uygulanan gece splintinin etkinliğini ölçmek ve sadece gece splinti uygulamasının etkinliğiyle karşılaştırmaktır.

 

Gereç ve Yöntemler: Bu tek kör (değerlendiren) randomize kontrollü prospektif çalışmada, 40 hastaya elektronöromyografi ile hafiften orta dereceye kadar olan KTS tanısı konmuştur. 1. grup hastalar (n=20) haftada 3 kez, toplamda 10 kez KKM tedavisi almış ve 3 hafta boyunca nötral volar gece splinti kullanmışlardır. İkinci grup hastalar (n=20) 3 hafta boyunca sadece nötral volar gece splinti kullanmıştır. Bütün hastalar başlangıçta ve üçüncü ayda; ağrı için numerik ağrı skalasıyla (0-10), el ve pinch kavrama gücüyle, fonksiyonel durum ve semptom şiddeti için Boston Karpal Tünel Anketiyle (BKTA) ve elektronöromyografi ile değerlendirilmiştir.

 

Bulgular: Birinci grupta tüm klinik değişkenlerde, median sinir distal duysal latans ve duysal sinir aksiyon potansiyeli ölçümlerinde düzelmeler gözlenmiştir. İkinci grup hastalarda üçüncü ayda, sadece BKTAnın semptom şiddeti ve gece/gündüz ağrısında iyileşme gözlenmiştir. Üçüncü ay pinch gücü ölçümü ve BKTA fonksiyonel durum ölçümünde 1. grup hastalar, 2. grup hastalara göre daha belirgin düzelme göstermiştir.

 

Sonuç: Her iki tedavi şekli de semptomatik iyileşmede önerilebilir. Ancak, noninvaziv alternatif bir tedavi şekli olan KKM ve gece splinti kombinasyonu, KTSde fonksiyon ve güç artışı bakımından daha iyi bir tercih olabilir. 

Keywords : Ağrı, boston karpal tünel anketi, elektronöromyografi, karpal kemik mobilizasyon, karpal tünel sendromu