Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 4

Spina Bifidalı Çocuklarda Yaşam Kalitesi ve Fonksiyonel Durumun Değerlendirilmesi

Nilay Şahin 1 ,İlknur Albayrak 2 ,Bekir Durmuş 3 ,Tayfun Güngör 4 ,Havva Turaç Cingöz 4
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Balıkesir Univesity Faculty of Medicine, Balıkesir, Turkey
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Selçuk University Faculty of Medicine, Konya, Turkey
3 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Erenköy State Hospital, İstanbul, Turkey
4 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Konya, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2014.02223

Amaç: Bu çalışmanın amacı, spina bifidalı (SB) çocuklarda fonksiyonel bağımsızlık indeksi (WeeFIM) ile çocukluk çağı sağlık değerlendirme sorgu formu PF-50 (CHQPF-50) kullanılarak fonksiyonel durumu ve yaşam kalitesini belirlemek ve fonksiyonel durum açısından elde edilen sonuçları sağlıklı çocuklarla karşılaştırmaktır.

 

Gereç ve Yöntemler: Yaşları 36-143 ay arasındaki, 40 SB’li ve 40 sağlıklı çocuk çalışmaya alındı. Pediatrik SB hastaları ve sağlıklı çocuklar yaşlarına göre 3 gruba ayrıldı: Grup 1: 36-71 ay, Grup 2: 72-107 ay, Grup 3: 108-143 ay idi. Spina bifidalı çocuklarda WeeFIM ve CHQPF-50; sağlıklı çocuklarda ise WeeFIM dolduruldu.

 

Bulgular: Her iki değerlendirmede toplam skor ve alt grupların skorları SB’li çocuklarda normal değerlerden daha düşüktü. Ancak kendine bakım, iletişim, sosyal, ruhsal ve mental durum ve ailesel faktörlerin yaşla birlikte iyileştiği tespit edildi. Öte yandan fiziksel skor, transfer, mobilite ve sfinkter kontrolünde yaş artışıyla birlikte iyileşme saptanmadı. Sağlıklı çocuklara göre, SB’li çocukların fonksiyonel durumunda anlamlı bir düşüklük elde edildi.

 

Sonuç: Sonuçta SB’li çocuklarda kendine bakım, iletişim, ailesel faktörler ile sosyal, ruhsal ve mental durumlarda yaş arttıkça ilerleme olmaktadır. 

Keywords : Spina bifida, yaşam kalitesi, fonksiyonel durum