Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 3

Fibromiyalji Hastalarında Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Aleksitimi ve Somotoform Dissosiyasyo

Murat SEMİZ 1 ,Önder KAVAKCI 2 ,Halil PEKŞEN 3 ,Mehmet Sıddık TUNÇAY 3 ,Zafer ÖZER 3 ,Esra Aydınkal SEMİZ 3 ,Ece KAPTANOĞLU 3
1 Department of Psychiatry, Gaziosmanpaşa University, Tokat, Turkey
2 Department of Psychiatry, Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Sivas, Turkey
3 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Sivas, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2014.48254

Amaç: Çalışmamızda Fibromiyalji (FM) hastalarında Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), aleksitimi ve dissosiyatif semptomların yaygınlığını araştırdık.

 

Gereç ve Yöntemler: Polikliniğe başvuran 56 FM hastası bilgilendirildikten sonra çalışmaya alındı. Kontrol grubu olarak 46 Romatoid Artrit (RA) hastası çalışmaya dahil edildi. Katılımcılara Somatoform Dissosiyasyon Ölçeği (SDÖ), Travma Değerlendirme Ölçeği (TDÖ), Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ) ve Çocukluk Çağı Travma Ölçeği (ÇTÖ) uygulandı. Fibromiyalji hastalığının etkisi Fibromiyalji Etki Anketi (FEA) ile ölçüldü.

 

Bulgular: Fibromiyalji hastalarında en az bir travmatik olay bildiren hasta sayısı (19, %33,9) RA grubundan (6, %13) yüksek bulundu (x2=5,9, p=0,015). Altı (%10,7) FM hastasında TSSB olduğu düşünüldü. Romatoid artrit grubunda TSSB tanı kriterlerini karşılayan hasta yoktu. Travma sonrası stres bozukluğu yaygınlığının FM’de RA grubundan daha yüksek olduğu saptandı. Travmatik yaşantıları olan FM hastalarının FEA skoru travmatik yaşantıları olmayan hastalardan daha yüksekti (p<0,02). Bununla birlikte, analjezik kullanımı ile travmatik yaşantılar arasında pozitif ilişki gözlendi (r=0,415, p=0,002). Fibromiyalji hastalarının ÇTÖ, SDÖ ve TAÖ puanları RA hastalarından anlamlı düzeyde yüksek bulundu.

 

Sonuç: Bu çalışmada FM hastalarında TSSB, aleksitimi ve dissosiyatif semptomların yaygın olduğu bulundu. Bulgularımız FM hastalarında TSSB, aleksitimi ve dissosiyatif semptomların değerlendirilmesinin hastalık aktivitesi ve ağrı açısından önemli olduğunu göstermektedir. Fibromiyalji hastalarında tedavi stratejileri düzenlenirken psikiyatrik durumlar da değerlendirilmelidir. 

Keywords : Fibromiyalji, travma sonrası stres bozukluğu, aleksitimi, somatoform dissosiyasyo