Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 3

Transkraniyal Magnetik Stimulasyon Fibromiyalji Hastalarında Ek Bir Tedavi Yöntemi mi?

İlker YAĞCI 1 ,Mehmet AĞIRMAN 2 ,Demet ÖZTÜRK 1 ,Beyhan EREN 1
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medipol University Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2014.37074

Amaç: Medikal tedaviye dirençli fibromiyalji hastalarında motor korteks alana uygulanan düşük frekanslı tekrarlayıcı transkraniyal manyetik stimülasyonun (tTMS) etkinliğini araştırmak.

 

Gereç ve Yöntemler: Toplam 25 hasta randomize olarak aktif ve plasebo gruplarına ayrılarak çalışmaya alındı. Aktif tTMS grubu için stimülasyon sol primer motor korteks üzerinden motor eşik değerin %90’ı hesaplanarak 1 Hz ve 20 dakika uygulandı. Her seansta 1200 uyarı olmak üzere, iki hafta boyunca toplam 10 seans tedavi uygulandı. Plasebo grup için, parabolik koil 90° açı ile motor kortekse yerleştirildi ve aynı şekilde toplam 10 seans stimülasyon uygulandı. Sonuçlar, ağrı için vizüel analog skalası (VAS), Fibromiyalji Etkinlik Anketi (FIQ) ve Beck Depresyon Skalası (BDS) ile değerlendirildi.

 

Bulgular: Her iki grupta da tedavi sonunda, 1 ve 3. ay sonunda ağrı derecesinde, FIQ ve BDS’de anlamlı iyileşme gözlendi. Ancak, aktif tTMS grubunda iyileşme plasebo gruba göre daha iyiydi. Tedavi sonu FIQ skorlarında aktif grupta, plasebo gruba göre istatistiksel olarak anlamlı iyileşme gözlendi. Diğer değerlendirmelerde gruplar arasında istatistiksel farklılık saptanmadı.

 

Sonuç: Primer motor korteks üzerine düşük doz tTMS uygulamasının uzun süreli takiplerde fibromiyalji hastalarında plaseboya göre anlamlı iyileşme göstermediği görülmüştür.

Keywords : Fibromiyalji, transkraniyal manyetik stimülasyon, ağrı