Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 2

Serebral Palsili Çocukların Bakıcılarının Ev Egzersiz Programına Uyumları

Aynur BAŞARAN 1 ,Kiymet İkbal KARADAVUT 2 ,Şükran Özden ÜNERİ 3 ,Özlem BALBALOĞLU 4 ,Nuray ATASOY 5
1 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Konya Beyhekim State Hospital, Konya, Turkey
2 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Dr. Sami Ulus Pediatric Health and Research Hospital, Ankara, Turkey
3 Clinic of Child and Adolescent Psychiatry, Dr. Sami Ulus Pediatric Health and Research Hospital, Ankara, Turkey
4 Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye
5 Department of Psychiatry, Bülent Ecevit University Faculty of Medicine, Zonguldak, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2014.60973

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Serebral Palsili (SP) çocukların bakıcılarının ev egzersiz programına uyumunu  etkileyen faktörleri belirlemektir.

 

Gereç ve Yöntemler: Yüz kırk yedi SP’li çocuğun bakıcısı çalışmaya dahil edildi. Bakıcıların egzersiz programına uyumları bir anket ile belirlendi. Çocukların ve bakıcılarının sosyo-demografik verileri, aile özellikleri, çocukların SP tipi ve Kaba Motor Fonksiyon Sınıflandırma Sistemi (KMFSS) seviyeleri, bakıcıların ruh sağlığı ve tükenmişlik ölçeklerine ait verilerin tümünün bakıcıların uyum durumu ile ilişkili olup olmadığı araştırıldı.

 

Bulgular: Univariate testlerde istatistiksel olarak anlamlı verilerin [çocukların yaşı, ağırlığı, KMFSS seviyesi, bakıcıların yaşı ve Maslach emosyonel tükenme (EE) skoru] egzersiz programına uyumu tahmin gücünü belirlemek için lojistik regresyon modeli ile analiz edildi.

 

Sonuç: Serebral palsili çocukların fonksiyonel limitasyonlarının ciddiyeti bakıcıların ev egzersiz programına uyumlarını arttırırken, bakıcıların tükenmişlikleri uyumu olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle bakıcıların sosyal ve medikal olarak desteklenmeleri başarılı ev egzersiz programları için gereklidir.

Keywords : Egzersiz, serebral palsi, bakıcı, ruh sağlığı, tükenmişlik, özbildirim, uyum