Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1998 , Vol 1 , Num 1

Travmatik Omurilik Yaralanmalı Hastalarda Ağrı

Jale İrdesel 1 ,Zeliha Kahraman 2 ,Orhan Özcan 3 ,Nilgün Çakın 4
1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı,Bursa
2 Serbest hekim, Bursa
3 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Bursa
4 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Bursa

Giriş ve Amaç: Travmatik Omurilik Yaralanmalı (TOY) olguların bakım ve tedavilerindeki geişmeler bu kişilerin yaşam kalitesini ve süresini artırmış ve sonuçta bu popülasyonun tedavisinde ağrı; önemli bir problem olarka ön plana çıkmıştır. Ancak TOY olgularda ağrının klinik ve fonksiyonel önemi üzerine yapılan çalışma sayısı azdır. Bu çalışma; TOY olgularda ağrı sıklığı ve özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

 

Gereç ve Yöntem: UÜTF FTR Kliniğinde yatarak tedavi edilen 60 TOY olgu çalışmaya alındı. Ağrı ile ilgili veriler kliniğimizde kullanılan Omurilik Yaralanması Kayıt Formlarından ve olgu dosyalarında retrospektif olarak taranarak elde edildi. Olgular yaralanma düzeyine göre 4 gruba ayrıldı (Grup 1: c!-8 arası, Grup 2: Th1-6 arası, Grup 3: Th7-L1 arası ve Grup 4: L2 ve altı). Fonksiyonel yönden Frankel sınıflaması ile değerlendirildi. İstatistiksel hesaplamalarda Ki-kare testi kullanıldı. Sonuçlar: 46'sı erkek, 14'ü kadın olan olguların yaş ortalaması 33+15 yıldı (10-70). Lezyon düzeyine göre hasta dağılımı: Grup 1'de 17 (%27), Grup 2'de 5 (%10), Grup 3'de 24 (%40), Grup 4'de 14 (%23) ve frankel sınıflamasına göre A:23 (%38), B:4 (%7), C:15 (%25), D: 18 (%30) idi. Buna göre olguların 23'ü (%38) komplet ve 37'si (%62) inkomplet lezyonlu idi. 29 olguda (%48.3) ağrı belirlendi. 12 olgu (%20) dizestetik ağrı, 8 olgu (%13.3) mekanik ağrı, 6 olgu (%10) visceral ağrı ve 3 olgu (%5) radiküler ağrıdan yakındı. Dizestetik ağrılı olgular tüm ağrılı olgular içinde en yüksek orana sahipti (%43) ve bu ağrı tipi Grup 3'te diğer gruplara nazaran daha fazla bulundu (p<0.05).
 

Yorum: Bu çalışmada TOY'da değişik nedenlere bağlı çeşitli ağrı tiplerine rastlandığı, bunlar arasında dizestetik ağrının en sık karşılaşılan ağrı tipi olduğu ve ağrı ile ilgili daha kapsamlı araştırmalara gerek duyulduğu sonucuna varıldı.

Keywords : Travmatik Omurilik Yaralanması, komplikasyonlar, ağrı, dizestetik ağrı.