Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1998 , Vol 1 , Num 3

Helipleji Rehabilitasyonu Sırasında Sessiz Miyokard İskemisi; İki Olgu Sunumu

Canan Tıkız 1 ,Hakan Tıkız 2 ,Müfit Akyüz 3 ,Aytül Çakcı 4 ,Siber Göksel 2
1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
2 Ankara Sosyal Sigortalar Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara
3 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
4 Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Koroner arter hastalığı (KAH), inme veya transient iskemik atak geçiren hastalardaki mortalite ve morbiditenin en sık nedenlerinden birini teşkil etmektedir. Serebrovasküler olay (SVO) geçiren hastalardaki iskemik kalp hastalığının önemine karşın, bu hastalar nadiren KAH yönnüden değerlendirilmektedir. KAH'nın en belirgin semptomu olan angina, kognitif fonksiyon bozuklukları ve afazi gibi nedenlerden dolayı SVO'lu hastalarda belirgin olmayabilir. Sessiz miyokard iskemi (SI) olarak adlandırılan bu durum hemipleji rehabilitasyonundan beklenen başarı oranını azaltabilmektedir. Bununla birlikte, bugün için inmeli hastalardaki Sİ insidansı ve prognostik önemi çok az araştırılmıştır. Biz bu çalışmada hemipleji rehabilitasyonuna katılımı az olan ve dinlenim EKG'lerinde iskemik bulguları olmayan, buna karşın 24 saatlik Holter monitorizasyonu (HM) ile iskemik yönden anlamlı ST çökmesi saptadığımız ve antiskemik tedavi sonrasında rehabilitasyon programlarına katılımında artış gözlediğimiz iki olgu sunduk. Sonuç olarak HM'nun Sİ'yi saptamada özellikle rehabilitasyon programına katılımda bazı güçlükler gösteren inmeli hastalarda uygun ve kolay uygulanabilir bir yöntem olduğu kanısına varılmıştır.

Keywords : Hemipleji rehabilitasyonu, sessiz miyokard iskemisi, Holter monitorizasyonu