Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1998 , Vol 1 , Num 4

Fibromiyalji Sendromlu Hastalarımızdaki Semptomların Dağılımı ve Uyku EEG'si Bulguları

İlknur Karakuş 1 ,Dilara Topaloğlu 1 ,Rezzan Günaydın 2 ,Alev Gürgan 3 ,Asuman Memiş 4 ,Behiye Özer 5
1 İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir
2 İzmir Bozkaya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir
3 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir, Türkiye
4 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir
5 İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Nöroloji Kliniği, İzmir

Bu çalışmanın amacı, fibromiyalji tanısı alan hastalarımızdaki semptomların sıklığını ve uyku EEG'lerindeki bozuklukları belirlemekti Bu nedenle 1990 Amerikan Romatoloji Koleji Kriterlerine göre fibromiyalji tanısı alan 25 hasta çalışmaya alındı. Hastaların tamamı kadındı ve yaş ortalaması 46.36 (SD+8.65) idi. Hastalarda sadece 15'inin uyku EEG'si elde edilebildi. 10 hastada ise ard arda 3 kez denenmesine rağmen spontan uyku oluşmadı. Uyku EEG'lerinde uyku bioelektrik aktivitesi ve alfa dalgalarının sıklığı istatistiksel olarak araştırıldı ve alfa dalgalarının anlamlı varlığı tespit edildi. Hastalık süresi ile hassas nokta sayısı ve semptomlar arasındaki korelasyon araştırmalarında ise yalnız hastalık süresi ile hassas nokta sayısı arasında negatif korelasyon saptandı (r=0,405,p<0.05).

Keywords : Fibromiyalji sendromu, uyku EEG'si bulguları