Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1999 , Vol 2 , Num 1

Ankilozan Spondilitli Hastaları Değerlendirmede Kullanılan Skalaların Karşılaştırılması

Ayşe Karan 1 ,Resa AYDIN 2 ,Ender Berker 3
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Ankilozan Spondilit (AS), nedeni bilinmeyen, kronik, sistemik enflamatuar bir hastalıktır. Hastanın günlük fonksiyonlarını bozarak, yorgunluğa ve psikolojik bozukluklara sebep olarak, ciddi sakatlığa yol açabilmektedir. Bu çalışmada amacımız, bunları değerlendirmek için kullanılan dört skalanın birbirleriyle olan korelasyonunu araştırmaktır. Çalışmaya, istanbul Tıp Fak. F.T.R. A.D. Enflamatuar Romatizmal Hastalıklar Eğitim ve Rehabilitasyon Ünitesi'ne başvuran 24 hasta alındı. Hastalara bu amaçla doktor tarafından Bath AS Functional Index (BASFI), Bath AS Disease Activity Index (BASDAI), Multidimensional Assessment Fatigue Scale (MAF) ve Beck Depresyon Ölçeği formları dolduruldu. Skalalar arası korelasyonu araştırmada Pearson korelasyon katsayısı kullanıldı. BASDAI ile MAF arasında ileri derecede anlamlı, pozitif (p<0.001, r=0,77), BASFI ile MAF ve BASDAI arasında orta derecede anlamlı, pozitif korelasyon bulundu (sırasıyla, p=0,007, r=0,53, p=0,003, r=0,57). Beck Depresyon Ölçeği ile hiç bir skalanın korele olmadığı görüldü (p>0.05). Sonuç olarak, AS'de yorgunluk en çok hastalık aktivitesi ile ilişkilidir. Hastanın psikolojik durumunun, fonksiyonel yetersizliğinden, hastalık aktivitesinden ve yorgunluğundan etkilenmediği görülmektedir.

Keywords : Ankilozan spondilit, yorgunluk, depresyon, hastalık aktivitesi, fonksiyonel bozukluk.