Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1999 , Vol 2 , Num 2

Medulla Spinalis Yaralanmalı Hastalarda Depresyo

Müjde A. Palancı 1 ,Ömer Oğuztürk 2 ,Aydan Kurtaran 3
1 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kırıkkal
3 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye

Bu çalışmada 221 medulla spinalis yaralanmalı (MSY) hastaya Zung Depresyon Skalası kullanılarak depresyon değerlendirmesi yapıldı. Hastaların % 14.9'unda orta ve şiddetli düzeyde, % 37.55'inde hafif düzeyde depresyon tespit edildi. Komplet lezyonlu hastalarda depresyon insidansı ve ZUNG skorları, inkomplet lezyonlu hastalara göre anlamlı olarak daha fazla bulundu (p<0.05). Hasta yaşı, eğitim düzeyi ve lezyon seviyesi (parapleji veya tetrapleji) ile ZUNG skorları arasında ilişki bulunmadı. Hastalık süresi arttıkça ZUNG skorları azalmaktaydı (r=0.164, p<0.05). MSY'lı hastaya yaklaşımda depresyonun gözden kaçmaması gereken bir klinik durum olduğu sonucuna varlıdı.

Keywords : Medulla spinalis yaralanması, depresyon, Zung Depresyon Skalası.