Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1999 , Vol 2 , Num 2

Ankilozan Spondilit'e Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesi

Elif Akalın 1 ,Özlen Peker 2 ,Metin Manisalı 3 ,Selmin Gülbahar 1 ,Özlem El 1 ,Abdülkadir Gücük 2
1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir
3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Ankilozan Spondilit'li (AS) hastalar vertebra ve kalça osteoporozu ile sekonder vertebral kompresyon kırığı riski taşımaktadırlar. Bu çalışmada yaş ortalamaları 44,95+10.8 ve ortalama hastalık süresi 17.04+11.17 yıl olan 23 AS'li hastanın 21 erkek, 2 premenapozal kadın lomber omurga ve kalçasından Dual Energiy X-Ray Absorptiometry (REXA) yöntemi ile kemik mineral yoğunluklarının (KMY) ölçülmesi ve aynı bölgelerden elde edilen X-Ray bulguları ve hastalık şiddeti ile KMY ilişkisinin araştırılması amaçlandı. Sonuçta, ileri AS'i olan hastalarda Lomber BMD değerlerinin en yüksek, orta dereceli aS'li hastalarda en düşük olduğu ancak istatistiksel fark olmadığı saptandı. Hastalık süresi, yaş, hastalık şiddetinin klinik ve laboratuar parametreleri ile lomber kalça KMY arasında belirgin biir ilişki olmadığı ancak kalça tutuluşu olanlarda boyun KMYdeğerlerinin istatistiksel olarak anlamlı düşük olduğu gözlendi (p<0,05).

Keywords : Ankilozan Spondilit, kemik mineral yoğunluğu, osteoporoz