Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1999 , Vol 2 , Num 3

Antropometrik Ölçümlere Göre Osteoartrozun Lokalizasyonunun Değerlendirilmesi

Halil Koyuncu 1 ,Hidayet Sarı 2 ,Yaşar O. Sezen 1 ,Kenan AKGÜN 3
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3 Arnavutköy Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Antropometrik vücut ölçümlerinin osteoartrozun lokalizasyonlarına göre bir farklılık gösterip, göstermediği hakkında çalışmalar yapılmamıştır. Biz, bu çalışmamızda antropemetrik vücut ölçümleri ile osteoartrozun lokalizasyonu arasında bir ilişki olup olmadığını araştırdık ve kontrol grubu ile karşılaştırdık. Çalışmaya, primer osteoartrozlu 142 olgu alındı. Klinik ve radyolojik inceleme yapıldı. Olguların boy (cm), karın cildi yağ kalınlığı (cm), vücut ağırlığı (kg) ve vücut kütle indeksi (kg/m2) ölçüldü. Ayrıca anatomik olarak verteks-papilla mammae, papilla mammae-symphysis pubis, symphysis pubis-yer arasındaki mesafeler (cm) değerlendirildi. Symphysis pubis üst orta kenarı vücut orta noktası olarak alındı. Bu ölçümler sağlıklı erişkin kontrol grubuile karşılaştırıldı. Primer osteoartrozlu olgular lokalizasyona göre servikal, lomber ve diz olmak üzere üç gruba ayrılarak incelendi. Hastaların yaş ortalaması, servikal spondilozlu olgularda 57.51+9.5 lomber spondilozlu olgularda 67.0+8.1, gonartrozlu olgularda 59.1+8.1 idi. Kontrol grubunun ise 36.3+5.1 idi. Çalışmamızda obesite ile osteoartroz lokalizasyonu arasıda ilişki saptanmadı. Bu, obesite ile osteoartroz arasında basit bir ilişki olmadığını göstermektedir. Osteoartrozlu hastaların, sağlıklı erişkin gruba göre vücut üst bölüm ölçümlerinin daha kısa olduğunu tespit ettik. Bu durum servikal ve lomber osteoartrozda vücut üst bölüm uzunluğunda azalma olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, vücut ağırlığı, deri yağ dokusu kalınlığı, boy ve vücut uzunluğu ölçümleri ile osteoartrozun lokalizasyonu arasında bir ilişki olmadığı kanaatine varılmıştır.

Keywords : Antropometrik ölçüm, osteoartroz lokalizasyonu