Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2001 , Vol 47 , Num 1

Hemodializ Hastalarında Lokomotor Sistem Bulguları

Gülçin Gülşen Demirel 1 ,Mustafa Yelkovan 2 ,Şadiye Hacıalioğlu 2 ,Bilal Görçin 3
1 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, İstanbul
3 Türk Böbrek Vakfı Hastanesi, İstanbul

Kronik hemodiyaliz hastalarında gelişen romatizmal sendromların sıklığını saptamak, romatizmal sendromların gelişme oranını etkileyen faktörlerden olan hemodiyaliz tedavisinin süresi, yaş, cinsiyet ve hematolojik parametrelerin etkilerini araştırmak amacıyla Türk Böbrek Vakfı Hastanesi’nde dialize giren 122 hasta çalışmaya alındı. Klinik, radyolojik ve laboratuvar değerlendirmelerinden sonra elde edilen bulguların cinsiyete, yaşa ve hemodiyaliz süresine göre dağılımı karşılaştırıldı. Sık gelişen romatizmal sendromlardan karpal tünel sendromu 29 (% 23,8) hastada, spondilartropati 14 (% 11,5), iskelet deformiteleri 29 (% 23,8), tenosinovit 6 (% 4,8), kemik kistleri 26 (% 20,7), periartrit 10 (8.2 %) hastada saptandı. Hemodiyaliz tedavi süresine göre dağılımına bakıldığında karpal tünel sendromu, kemik kistleri, periartrit uzun süreli olan grupta istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha sık saptandı. Kemik mineral yoğunluğu dializ gören hastalarda her iki cinste de normale göre azalmış bulundu. Kemik mineral yoğunluğu ile ß2mikroglobulin, magnezyum, ferritin, alkalen fosfataz ve kreatinin düzeyleri arasında anlamlı ilişki bulundu. Hemodiyaliz süresi ve osteoporoz arasında kuvvetli korelasyon vardı. Depresyon % 66,3 hastada tespit edildi. Uzun süreli hemodiyaliz tedavisi gören hastalarda lokomotor sistemdeki değişiklikler hastanın yaşam kalitesini etkilemektedir

Keywords : Hemodiyaliz, romatizmal sendromlar, osteoporoz, depresyo